ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

Kardiyoloji malzemesi satın alınacaktır

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940841
Şehir : Çanakkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

BOĞAZ 06.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/41497
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
47 KALEM KARDİYOLOJİ MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İHALE SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARDİYOLOJİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

47 KALEM KARDİYOLOJİ MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/41497

1-İdarenin
a) Adresi : BARBAROS MAH. PROF.DR. SEVİM BULUÇ SK. TERZİOĞLU YERLEŞKESİ KEPEZ ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2862635951 - 2862635956
c) Elektronik Posta Adresi : aeatici@comu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 47 KALEM KARDİYOLOJİ MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MEDİKAL DEPOSU
c) Teslim tarihi : SÖZLEMEZME İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN SİPARİŞ VERİLDİKÇE 21/12/2019 TARİHİNE KADAR PEYDER PEY ALINACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İHALE SALONU
b) Tarihi ve saati : 28.02.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İSTEKLİLER TEKLİFTE BULUNACAKLARI ÜRÜNLERİN SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL BİLGİ BANKASI (UBB) KODLARINI İHALE DOSYASINDA SUNACAKLARDIR. UBB KAPSAMI DIŞINDA YER ALAN MALZEMELER İÇİN KALİTE BELGELERİNİN SUNULMASI ZORUNLUDUR. BU BELGE VE SERTİFİKALARIN, TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN BELGELENDİRME KURULUŞLARI VEYA ULUSLARARASI AKREDİTASYON FORUMU KARŞILIKLI TANINMA ANTLAŞMASINDA YER ALAN ULUSAL AKREDİTASYON KURUMLARINCA AKREDİTE EDİLMİŞ BELGELENDİRME KURULUŞLARI TARAFINDAN DÜZENLENMESİ ZORUNLUDUR.
İSTEKLİLERİN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN GMDN KODLARI POZİTİF (+) SONUÇ VERMELİDİR. İSTEKLİ BU DURUMU GÖSTERİR BELGEYİ TEK TEK HER ÜRÜN İÇİN ÇIKTI ALARAK KAŞELEYİP İMZALAYARAK İHALE DOSYASINA KOYMAK ZORUNDADIR. BÜTÜN ÇIKTILARA HANGİ KALEME AİT OLDUĞUNU YAZMALIDIR.
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN SÖZLEŞME SÜRECİ İÇERİSİNDE NEGATİFE (-) DÜŞMESİNDEN YÜKLENİCİ SORUMLU OLACAK VE BU ÜRÜNLER İÇİN İDARE YÜKLENİCİYE ÜCRET ÖDEMEYECEKTİR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklifte bulundukları bütün kalemler için ihale dosyasına katalog koymak zorundadır.İhale komisyonu gerekli gördüğü takdirde ürünlerin numuneleri istenecektir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR