KONYA DR. ALİ KEMAL BELVİRANLI KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Kangazı test kiti satın alınacaktır

KONYA DR. ALİ KEMAL BELVİRANLI KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01039311
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MERAM 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/385014
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kan Gazı Test Kiti (24 Ay) 24.000 Test Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
FATİH MAH. YENİ İSTANBUL CAD. NO:30 SELÇUKLU/KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAN GAZI TEST KİTİ (24 AY)

KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ-DR.ALİ KEMAL BELVİRANLI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Kan Gazı Test Kiti (24 Ay) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/385014

1-İdarenin

a) Adresi

:

FATİH MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CADDESİ NO:30 42060 . SELÇUKLU/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3322354205 - 3322230298

c) Elektronik Posta Adresi

:

konyadcb2.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kan Gazı Test Kiti (24 Ay) 24.000 Test
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

HASTANE HİZMET BİNASI VE EKLERİ AMBAR VE DEPOLARI

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdarenin yazılı talebinin tebliğinden itibaren 5 gün içinde cihazlar kurulacak olup, idarinin siparişi ile işe başlanacaktır. Aylık, iki aylık, üç aylık ayrı ayrı siparişler verilebilecektir. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinde itibaren işin süresi 24 aydır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

FATİH MAH. YENİ İSTANBUL CAD. NO:30 SELÇUKLU/KONYA

b) Tarihi ve saati

:

12.09.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- Sağlık Bakanlığının 15.04.2008 tarih ve 12963 sayılı Genelgesine istinaden isteklilerin teklif etmiş olduğu cihaz ve kitlerin tamamının T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na ( TİTUBB ) veya UTS'ne (ürün Takip Sistemi) kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya UTS'ne (ürün Takip Sistemi)yapılan sorgulamada “ Sağlık Bakanlığı Onaylıdır. “ ibaresi yer almalıdır. Teklif veren istekli teklif etmiş olduğu ürünlerin bayisi olduğuna dair belgeyi ihale dosyasına koyacaktır. (Sağlık Bakanlığı Bayi Bilgi Formu – Sağlık Bakanlığı Tedarikçi Firma Kayıt Formu)
2- Teklif Edilen malzemelerin UBB numaraları ve ihale listesinin kaçıncı kalemine ait olduğu, malzemelerin isim ve sıra nosunu açıkça belirterek, ihale dosyasına konacaktır.Barkod numarası gerekmeyen sarf malzemelerin kapsam dışı olduğunu gösteren belgeleri istekliler ihale dosyasına koyacaklardır.
3-Kitlerin ve cihazın marka, model ve yaşını gösterir belge (Cihazın İhale bitim tarihi itibari ile 10 yaşını doldurmamış olmadığını gösterir belge)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-Teknik Şartnameye birebir uygunluk belgesi verilecektir.
2-Teklif edilen cihazların görülebileceği Katalog, Broşür verilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FATİH MAH. YENİ İSTANBUL CAD. NO:30 SELÇUKLU/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR