ANKARA ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ

Kan gazı test kiti satın alınacaktır

ANKARA ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00945128
Şehir : Ankara / Çubuk
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ANAYURT 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/63190
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019 Yılı 1.500 Test Kan Gazı Test Kiti Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi 06760 Çubuk-ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019 YILI KAN GAZI TEST KİTİ MAL ALIMI
Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi


2019 Yılı Kan Gazı Test Kiti Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/63190

1-İdarenin

a) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı No.54 06760 Çubuk/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0312 837 81 10 - 0312 838 21 51
c) Elektronik Posta Adresi : cubuksatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019 Yılı 1.500 Test Kan Gazı Test Kiti Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çubuk Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanması ile işe başlanacaktır. Son teslimat 31.12.2019 tarihini geçmeyecektir. İdarenin talebi doğrultusunda; İhale konusu mal/malzeme kalem bazında peyder pey alınabilecektir veya kalem bazında mal/malzemenin tamamı teslim alınabilecektir. Şipariş yazısı tebliğ edildikten sonra 10(on) işgünü içerisinde malzeme teslimatı yapılacaktır. Başhekimliğimiz yüklenicinin teslim edeceği ürünlerle ilgili olarak; teslim programın değişiklik yapma hakkına sahiptir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi 06760 Çubuk-ANKARA
b) Tarihi ve saati : 25.02.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında ürün teklif edecek olan istekliler, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 11.01.2017 tarih ve E.01-32 sayılı yazı ile yayınlanan 2017/1 Sayılı Genelgenin 2.3. sayılı maddesi gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler yürürlükteki mevzuat gereğince zorunlu olması durumunda tıbbi sarf malzemelerin veya varsa teklif ettikleri sarf malzeme ile birlikte cihaz verecek olan istekliler için Türkiye Cumhuriyeti İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankasına kayıtlı olduğu gösterir Barcode numaralarını tekliflerinde belirtilecektir.
a) TİTUBB’da kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, her kaleme ait ÜTS/UBB internet sitesinden alınmış onaylanmış ürün numarasını gösteren çıktıyı belgelendirecektir.
b) İstekli ithalatçı veya üretici ise firmasının, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğunu, yetkili satıcı ise bayi olduğunu gösteren ÜTS/UBB internet sitesinden alınmış çıktıyı belgelendireceklerdir.(Sundukları belge, ana bayi tanımlayıcı numarasını gösteren internet çıktısı olacaktır.)
c) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı olacaktır. Bu beyan olan ürünler için “a” ve “b” maddelerindeki belgeler aranmayacaktır. Kapsam dışında olduğu belirtilmeyen malzemeler UTS/UBB kapsamında sayılacağından UTS/UBB ile ilgili istenen belgelerin verilmesi zorunludur.
NOT : Bu belgeler her bir ürün için üzerine ihale sıra numarası belirtilerek verilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünler için ihale saatine kadar en az bir numune hastanemiz Tıbbi sarf deposuna numune (cihazlara ait kataloğ) teslim tutanağı ile teslim edilecektir. (Hastanemizde aktif olarak cihazı bulunan firmalar numune ve kataloğ bırakmayacaktır. Aynı ürünler ve cihazları kullanacağını taahhüt edecektir.)
İhale komisyonumuzca daha sağlıklı değerlendirme yapılabilmesi amacı ile yeniden numune istenebilecek olup, bu talep yazılı olarak firmaya bildirilecek ve numuneler en geç üç iş günü içerisinde teslim edilecektir.
Tekliflerin değerlendirmesi aşamasında numunesi olmayan veya numunesi teknik şartnameye uygun olmayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır. Numuneler için bedel ödenmeyecektir.
Numune Teslim Tutanağı teslim edilen tüm malzemeler için eksiksiz olarak doldurulacaktır. İlgili depoya malzeme teslim edilecektir.
Numune Değerlendirme formları her bir malzeme için ayrı ayrı ve eksiksiz olarak doldurulacak ve ilgili depo memuruna teslim edilecektir.
İhale için verilecek olan sarf malzeme numuneleri yapılacak olan çalışmalarda kullanılacaktır. Kullanılmayan numuneler karar bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde hastane deposundan teslim alınacaktır (Muayene ve Kabul Komisyonunca kontrol edilmek üzere idarede alıkonulan numuneler hariç).
Kullanılan ve/veya İhale Karar Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim alınmayan numunelerle ilgili her hangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
İstekliler teklif ettikleri mal/malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu ihale dosyası vererek kabul ve taahhüt etmektedir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi Satın alma Birimi 06760 Çubuk-ANKARA (Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara 2.Bölge Döner Sermaye Saymanlığı veznesine (Saymanlığın adresi ; Ankara Yıldırım Beyazıt Dışkapı E.A.H. Mevki Ek Binası Dışkapı-ANKARA’da bulunmaktadır.) veya Hastanemizin Halk Bankası Opera şubesi TR 8000 0120 0941 3000 0500 0153 nolu hesabına yatırılacaktır. (Dekontta; Doküman bedeli olduğu, İhale numarası, istekli adı ve istekli vergi numarası kesinlikle belirtilecektir.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi Satın alma Birimi 06760 Çubuk-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR