BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ

Kan gazı kiti karşılığı cihaz alınacaktır

BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943405
Şehir : İstanbul / Bayrampaşa
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNLÜK EVRENSEL 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HALKIN GAZETESİ BİRGÜN 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/54023
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 KALEM (5000 TEST) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.02.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bayrampaşa Devlet Hastanesi ( İsmetpaşa Mh. Kenar Cad. No:6 Bayrampaşa / İSTANBUL)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019 YILI KAN GAZI KİTİ KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI
BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ


2019 YILI KAN GAZI KİTİ KARŞILIĞI CİHAZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/54023

1-İdarenin
a) Adresi : İsmetpaşa mah. Kenar cad. No: 6/ 34040 Bayrampaşa/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 212 567 67 74 (5013-5014) - 212 501 15 52
c) Elektronik Posta Adresi : bdh_satinalma@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 KALEM (5000 TEST)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : (Bayrampaşa DH. E Blok Laboratuvar Birimi )
c) Teslim tarihi : Bayrampaşa Devlet Hastanesi ; Mikrobiyoloji, Biyokimya laboratuvarları veya hastanede kullanıma uygun gösterileceği yer.)


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bayrampaşa Devlet Hastanesi ( İsmetpaşa Mh. Kenar Cad. No:6 Bayrampaşa / İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati : 18.02.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
NOT: Yetkili satıcı veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler TİTUBB ve/veya ÜTS kapsamında olmayan ürünler için sunulacaktır. TİTUBB ve/veya ÜTS kapsamında olan ürünler için bu belgelerin sunulmasına gerek yoktur.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1. İhalede teklif edilen Kitler ve Cihazlar güncel TİTUBB ve /veya ÜTS ile SUT eşleştirme tanımı yapılması zorunlu olup, bu tanımlama ihale tarihi veya daha önceki bir tarih itibariyle olması gerekmektedir.
2.İstekliler ihale tarihi itibariyle, firmaların ve teklif etmiş oldukları Kitler ve Cihazların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'na ve / veya ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu, Üretici veya ithalatçı bir firmanın bayisi olarak teklif vermeleri halinde; teklif etmiş oldukları ürünün TİTUBB ve / veya ÜTS kaydı ile birlikte bu Kitler ve Cihazların üreticisinin veya ithalatçısının TİTUBB ve/veya ÜTS'ye kayıtlı olduğunu ve kayıtlı bu üretici ve ithalatçının bayisi olduklarını, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na ait internet sayfasından alacakları çıktıları ihale teklif dosyasında sunmak suretiyle belgelendireceklerdir.
3.Yetkili bayi olarak teklif veren firmaların sunduğu Yerli Malı Belgesinde yer alan firma adı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı Üretici veya ithalatçı firmaların isimleri karşılaştırılacak olup, bu karşılaştırmada farklılık olması durumunda isteklinin teklif ettiği ürün yerli malı olarak değerlendirilmeyecektir. İstekliler, UBB kapsam dışı olan malzemeler için de ayrıca yetkili bayilik belgesi sunacaklardır.
4.İlgili yönetmeliklere göre TİTUBB ve/veya ÜTS kaydı bulunması zorunlu olmayan malzemeler için TİTUBB ve/veya ÜTS kaydı bulunması gerekmediğine dair yazılı beyanı teklif ekinde ihale dosyasında sunulacaktır.
5.Yerli malı teklif eden istekliler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yayınlanan Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri listesinde bulunan ürünler için ilgili kurumca düzenlenen teşvik edici belge sunacaklardır. Sunulan Yerli Malı Belgelerinin üzerine yerli malı olarak teklif verdiği ürünün ihale sıra numarasını yazacaklardır.
6.Biyosidal ürün kapsamına giren malzemeler izinli ürünler listesinde olmalı ve istekli tarafından "Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi" teklif dosyasında sunulacaktır.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler, UBB tabi ürünler için Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-Teklif edilen Tıbbi Cihazların ve cihazlarla beraber kullanılacak kitlerin teknik şartnamede istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığını belirlemek amacıyla teklif değerlendirilmesi sırasında geçerli en düşük tekliften başlamak üzere ihale komisyonunca cihazın demostrasyonu istenebilir. Demo uygulanması sırasında firma yetkilisi hazır bulunacak ve bu hususta her türlü işlem tutanağa geçirilecektir. Demo uygulamasının yapılacağı yer, tarih ve saat yazılı olarak firmalara bildirilecek ve tüm sorumluluk firmaya ait olacaktır. (Demo masrafları vs.) Ekonomik açıdan en uygun teklifi veren 1. ve 2. İstekli firmanın demostrasyonu komisyon tarafından kabul edildiği takdirde diğer istekli firmaların demoları yapılmadan ihale sonuçlandırılacaktır.
2- İsteklilerin teklifleri kapsamında kit karşılığında sağlayacakları cihazlar sözleşme süresince 10 yaşını geçmeyecektir. İstekliler kit karşılığı sağlayacakları cihazların 10 yaş şartını karşıladığına dair cihazların marka ve modelini/üretim yılını gösteren bir belgeyi ihale dosyasında sunacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi - İdari Birimler Binası (D Blok) Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bayrampaşa D.Hast.- İdari Birimler Binası (D Blok) Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
1-Bu şartnamede yer verilmeyen hususlarda Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri ile 4734 ve 4735 Sayılı Kanun Hükümleri geçerlidir.
2- Yükleniciler ihale sonucunda sözleşme imzalanırken uhdelerinde kalan kısımların xml dosyalarını hazırlayıp CD halinde idareye teslim etmek zorundadır.
3-İstekliler birim fiyatlarını virgülden sonra iki haneden fazla olabilecek şekilde verebileceklerdir. Birim fiyatlarla miktarların çarpımı sonucu bulunan tutarlar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak yazılacaktır.
4-. Yüklenici, cihazın periyodik bakımlarını sözleşme süresi içerisinde (bakım gerekiyorsa) ücretsiz olarak yaptıracaktır. Yüklenici, periyodik bakımın yapıldığına dair belgeleri yazılı olarak idareye sunacaktır.
5- Yüklenici, cihazın arıza yapması durumunda parça dahil onarımlarını ücretsiz olarak arıza bildirim tarihinden itibaren 24 saat içinde yaptıracaktır. Cihazın 24 saat içinde tamir edilmesinin mümkün olmaması durumunda, yüklenici aynı özelliklerde çalışır cihazı ilgili birime teslim edecektir.
6- Cihazlara kalibrasyon yapılması gerekiyorsa, cihazların kalibrasyonları (kalibrasyon sürelerine göre) yüklenici tarafından ücretsiz yaptırılacaktır. Kalibrasyondan sonra kalibrasyon raporları ilgili birim sorumlularına teslim edilecektir. (Cihazın teslimi sırasında ilk kalibrasyon belgeleri ilgili birim sorumlularına teslim edilecektir.)
7- İhale ihtiyaç listesinde belirtilen sarf malzemelerin tamamı hastane ilgili birimince kullanılıp bitirilinceye kadar, yüklenici tarafından Set Karşılığı verilen Cihazlar iade edilemeyecektir. Sarf Malzemenin tamamı kullanılıp bitirilince cihazlar yükleniciye iade edilecektir.
8- Kesin teminat mektup süresi en az 18.05.2020 tarihine kadar olmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR