AKSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kamyon ve iş makinası için dış lastik alınacaktır

AKSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01106791
Şehir : Antalya / Aksu
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA EKSPRES 27.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/696161
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
203 ADET 15 KALEM FARKLI EBAT VE DESENLERDE İŞ MAKİNASI VE KAMYON LASTİK ALIMI. AYRINTILI BİLGİ İÇİN EKAP ÜZERİNDEN İNDİRİLECEK İHALE DOKÜMANI İÇERİSİNDE İDARİ ŞARTNAMEDEN YADA İDAREMİZDEN ALINABİLİR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ÇALKAYA MAHALLESİ 28110 SOK. NO.6 07110 AKSU/ANTALYA, AKSU BELEDİYESİ HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAMYON VE İŞ MAKİNESİ DIŞ LASTİK ALIM İŞİ
AKSU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


KAMYON VE İŞ MAKİNESİ DIŞ LASTİK ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/696161
1-İdarenin
a) Adresi : ÇALKAYA MAH. 28111 SOK. 7 07110 AKSU/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2424262233 - 2424263082
c) Elektronik Posta Adresi : yaziisleri@aksu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 203 ADET 15 KALEM FARKLI EBAT VE DESENLERDE İŞ MAKİNASI VE KAMYON LASTİK ALIMI. AYRINTILI BİLGİ İÇİN EKAP ÜZERİNDEN İNDİRİLECEK İHALE DOKÜMANI İÇERİSİNDE İDARİ ŞARTNAMEDEN YADA İDAREMİZDEN ALINABİLİR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : AKSU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ HİZMET BİNASI LASTİK ATÖLYESİ
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALAMA SÜRESİ İÇERİSİNDE MAL TESLİMİ YAPILDIĞINDA SÖZLEŞME İMZALAMAYACAKTIR. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI DURUMUNDA İSE 30 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE MAL TESLİMİ YAPILACAKTIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÇALKAYA MAHALLESİ 28110 SOK. NO.6 07110 AKSU/ANTALYA, AKSU BELEDİYESİ HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 23.01.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
TEDARİK EDİLECEK LASTİKLERİN MARKA, MODEL, TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ KATALOGLARI, FOTOĞRAFLARI İLE TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUĞU AÇIKCA GÖSTERİR BELGE VE BENZERİ BROŞÜR, TANITIM DÖKÜMANLARININ TEKLİF DOSYASI İÇERİSİNDE SUNMAK ZORUNDADIR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇALKAYA MAHALLESİ 28110 SOK. NO.6 07110 AKSU/ANTALYA, AKSU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR