TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kamera sistemleri alım ihalesi

TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00356881
Şehir : İstanbul / Kadıköy
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 09.06.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2016/208003
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
H.PAŞA LİMANI MEVCUT CCTV KAMERA SİSTEMİNE İLAVE OLARAK 50 ADET İP KAMERANIN ENTEGRE EDİLMESİ 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.06.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

50 ADET İP KAMERA ALINARAK MEVCUT KAMERA SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/208003

1-İdarenin

a) Adresi

:

SELIMIYE HAREM ISKELE CADDESI harem ÜSKÜDAR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2163488020 - 2163451705

c) Elektronik Posta Adresi

:

alizengin@tcdd.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

H.PAŞA LİMANI MEVCUT CCTV KAMERA SİSTEMİNE İLAVE OLARAK 50 ADET İP KAMERANIN ENTEGRE EDİLMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Haydar Paşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Reon Şefliği

c) Teslim tarihi

:

Yükleniciye aittir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

:

29.06.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Kameranın üretici garantisi en az 3 yıl olmalıdır.

Sunucu Garanti Süresi en az 3 yıl olmalı ve garanti kapsamı kurulum yerinde destek hizmeti içermelidir. (Diskler 5 yıl garantili olacaktır)

Temin edilen malzemelere devreye alma tarihinden itibaren iki (2) yıl garanti verilmelidir. Yüklenici her türlü arızanın giderilmesinde garanti süresince sorumludur.

Yüklenici garanti süresince arıza bildiriminden en fazla 4 saat içerisinde arızaya müdahale etmekte zorunludur. Etmediği takdirde idare işi başka bir firmaya yaptırabilir ve faturasını yüklenici firmadan talep edecektir.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

Tesis montajında kullanılacak tüm malzemeler, ilgili Türk ve/ve ya EN standartlarına uygunluk belgeleri; CE belgeleri ve ISO kalite güvence belgeleri olanlardan seçilecektir.

Kullanılan tüm malzemeler TSE belgeli olacak ve yüklenici tarafından kontrol teşkilatına onaylattırdıktan sonra imalata geçilecektir. İstenilen belgeler ibraz edilecektir. İmalatların bitiminden sonra yüklenici iş mahallinin temizliğini yapacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tüm projeler, işletme ve bakım talimatları ve yedek parça listeleri Türkçe dilinde yazılı olacaktır.

Mevcut ve yeni yapılan bütün kamera yerleri ve ipleri , saha dolapları, fiber güzergahları, bağlantı şemaları ve sonlandırma şemalarının gösterildiği bir ozalit (5 kopya) ile doküman dosyası olarak verilecektir. Ayrıca saha dolaplarının içi görünebileceği şekilde fotoğrafları çekilecektir. Saha dolaplarına mevcut saha dolapları gibi numara verilerek üzerine işlenecektir. Çekilen bütün kablolar, ekipmanlar, kameralar etiketlendirilip, yapılan etiketleme işlemi proje üzerinde de gösterilecektir. Proje autocad çizimi halinde de idareye cd şeklinde teslim edecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Söz Konusu İşle İlgili Kamuda Yapılmış Her Türlü Kamera Sistemleri ve Elekrtik Elektronik Diplomaları Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ ALIM SATIM KOMİSYONU BÜROSU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR