HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kamera güvenlik sistemleri ve kesintisiz güç kaynağı alınacaktır

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873632
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜÇLÜ ANADOLU 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/495821
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
18 kalem Kamera Güvenlik Sistemleri ve Kesintisiz Güç Kaynağı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü Altındağ/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

18 KALEM KAMERA GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ


18 kalem Kamera Güvenlik Sistemleri ve Kesintisiz Güç Kaynağı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/495821

1-İdarenin
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Sihhiye Kampusu 06100 Sıhhiye ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123052332 - 3123114390
c) Elektronik Posta Adresi : mehmetde@hacettepe.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 18 kalem Kamera Güvenlik Sistemleri ve Kesintisiz Güç Kaynağı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Rektörlük ve Öğrenci İşleri Depoları
c) Teslim tarihi : İşin süresi sözleşme imzalandıktan sonra 30 (otuz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü Altındağ/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 16.10.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1- İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
2- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
3- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
4- İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
Adayın veya isteklinin ise bu belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Yüklenici Iso 20000: 2011,9001:2015,27001:2013 belgelerini teklifle birlikte sunmaları gerekmektedir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif edilen malın ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,varsa ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katolog veya fotoğraf benzeri materyalleri vereceklerdir.
İstekliler Teknik şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde ve sırasıyla cevap verecektir. "Okunmuş, Anlaşılmış, Kabul edilmiştir" vb. gibi yazılı cevaplar kabul edilmeyecektir. Boş bırakılan maddeler cevapsız sayılacak ve değerlendirmede "karşılanamıyor" olarak göz önüne alınacaktır.
İstekli teklif edilen malın ürün listesini, marka ve model, adet beyanını yazılı olarak vereceklerdir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin Kısım 1-Kesintisiz Güç Kaynağı ve Kamera Sistemleri, Kısım 2-Kamera Sistemleri kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü Altındağ/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR