KONYA BOZKIR DEVLET HASTANESİ

Kalorifer yakıtı ve motorin satın alınacaktır

KONYA BOZKIR DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01053512
Şehir : Konya / Bozkır
Yayınlandığı Gazeteler

BOZKIR POSTASI 23.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/450357
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1-Kalorifer Yakıtı (Kal-Yak) : 65.000 Kilogram 2-Motorin :15.000 Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BOZKIR İLÇE DEVLET HASTANESİ / TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KALORİFER YAKITI (KAL-YAK) VE MOTORİN ALIM İHALESİ
DEVLET HASTANESİ -BOZKIR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Kalorifer Yakıtı (Kal-Yak) ve Motorin Alım İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/450357

1-İdarenin
a) Adresi : YUKARI MAH. 5034.SOKAK NO:9 BOZKIR/KONYA 42630 - BOZKIR / KONYA BOZKIR/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3324261895 - 3324263401
c) Elektronik Posta Adresi : konyadhs3.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1-Kalorifer Yakıtı (Kal-Yak) : 65.000 Kilogram 2-Motorin :15.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kalorifer Yakıtı(Kal-Yak): BOZKIR İLÇE DEVLET HASTANESİ Motorin : BOZKIR DEVLET HASTANESİ HİZMET VE AMBULANS ARAÇ DEPOLARI VE JENERATÖR DEPOLARI
c) Teslim tarihleri : Kalorifer Yakıtı (Kal-Yak) için:Teslim Sözleşme imzalanması ile başlayacak olup sözleşme imzalama tarihinden sonra müteakip bu sözleşmenin bağlayıcı bir parçası olan teknik şartnameye uygun olarak; idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak talebe istinaden sipariş tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde peyder pey olmak üzere teslim edilir. Motorin için : İşe başlama 01.01.2020 tarihi itibarı ile işe başlanacak olup,motorin BOZKIR DEVLET HASTANESİ HİZMET VE AMBULANS ARAÇ DEPOLARI VE JENERATÖR DEPOLARI na teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BOZKIR İLÇE DEVLET HASTANESİ / TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 16.10.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-MOTORİN ALIMI İÇİN :
1.1. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınmış ve vize süresi geçmemiş "Dağıtıcı Lisansı",
1.2. İsteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınmış ve vize süresi geçmemiş "Bayilik Lisansı",
1.3. Bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğin devam ettiğine dair belge veya bayilik sözleşmesi,
1.4.Belgelerin aslı veya Noter tasdikli suretleri veya idaremizce onaylanmış "aslı gibidir" ibareli olarak ihale dosyasında bulunacaktır.
2.KALORİFER YAKITI (KAL-YAK) İÇİN :
2.1.a) İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge.
b) İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Bayisi” ise; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi” olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi.
c) İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Bayisi” ise; Dağıtıcısının EPDK Dağıtıcı Lisansının asılı veya Noter onaylı sureti.
2.2. Mal teslimi ile ilgili tankerlerin K1 veya K2 belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
2.3.İstekli tarafından teklif edilen Kalorifer Yakıtının (KAL-YAK ) TSE, TÜPRAŞ, ATAŞ veya Avrupa Standardında uygun olduğunu gösterir standart belge veya TÜPRAŞ tan alınmış Kalorifer Yakıtının (KAL-YAK ) numunelerinin TSE 2177 standartlarında uygun olduğunu gösterir analiz raporu ve ürün Spesifikasyonu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOZKIR İLÇE DEVLET HASTANESİ / TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR