ŞANLIURFA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kalorifer yakıtı satın alınacaktır

ŞANLIURFA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01165869
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE İPEKYOL 18.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/246270
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Şanlıurfa İli İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Bağlı Birimlerinde Kullanılmak üzere 101.000 Kilogram Kalorifer Yakıtı - Fuel Oil 4 (Kükürt Oranı %0,1'i geçen ancak %1'i geçmeyen) alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği (Hamidiye Mah. 253 Sokak Ek Hizmet Binası Haliliye/Şanlıurfa)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR
ŞANLIURFA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Şanlıurfa İli İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Bağlı Birimlerinde Kullanılmak üzere 101.000 Kilogram Kalorifer Yakıtı - Fuel Oil 4 ( Kükürt Oranı %0,1'i geçen ancak %1'i geçmeyen ) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN NO:

2020/246270

1-İdarenin

a) Adı

:

ŞANLIURFA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Hamidiye Mahallesi 253. Sokak No:1 63100 Hamidiye Mah. HALİLİYE/ŞANLIURFA

c) Telefon ve faks numarası

:

4143130000 - 4143138223

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Şanlıurfa İli İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Bağlı Birimlerinde Kullanılmak üzere 101.000 Kilogram Kalorifer Yakıtı - Fuel Oil 4 ( Kükürt Oranı %0,1'i geçen ancak %1'i geçmeyen )

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Şanlıurfa İli İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Bağlı Birimlerinde Kullanılmak üzere 101.000 Kilogram Kalorifer Yakıtı - Fuel Oil 4 (Kükürt Oranı %0,1'i geçen ancak %1'i geçmeyen) alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İdarenin Talep edeceği miktar ve tarihlerde teslimat teknik şartnamede belirtilen İlçe Emniyet Müdürlüklerine ve bağlı birimlerine ait hizmet binaları kalorifer depolarına yapılacaktır. Yakıtın bitmesi veya azalması durumunda ilgili birimin talep etmesi halinde alımı yapılan ancak kazana yüklenemeyen kısım kadar dolum yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 31/12/2020 tarihine kadar idarenin Talep edeceği miktar ve tarihlerde teslimat teknik şartnamede belirtilen İlçe Emniyet Müdürlüklerine ve bağlı birimlerine ait hizmet binaları kalorifer depolarına yapılacaktır. Yakıtın bitmesi veya azalması durumunda ilgili birimin talep etmesi halinde alımı yapılan ancak kazana yüklenemeyen kısım kadar dolum yapılacaktır. Talep edilen kalorifer yakıtı yüklenici firma tarafından teknik şartnamede belirtilen özelliklerde ve şartlarda en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde temin ve teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

sözleşme imzalandıktan 1 gün sonra işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

01.06.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği (Hamidiye Mah. 253 Sokak Ek Hizmet Binası Haliliye/Şanlıurfa)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
- 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) alınmış ve vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı,
- İsteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) alınmış ve vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı ve Bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibarıyla bayiliğin devam ettiğine dair belge veya Bayilik Sözleşmesi (Belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR