SEYDİKEMER-EŞEN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MD.

Kalorifer yakıtı satın alınacaktır

SEYDİKEMER-EŞEN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MD.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01138238
Şehir : Muğla / Seydikemer
Yayınlandığı Gazeteler

BEŞKAZA 26.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/79943
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
150.000 Kilogram Kalorifer Yakıtı (Kükürt oranı %0.1' i geçen ancak %1 geçmeyenler) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.03.2020 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Ali Onüş Cad. Eşen Mah. No: 1 Seydikemer/MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ- T TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Kalorifer Yakıtı (Kükürt oranı %01’i geçen ancak %1 geçmeyenler) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/79943
1-İdarenin
a) Adresi : Eşen Mahallesi Ali ONÜŞ Caddesi No: 1 Seydikemer/MUĞLA 48850 SEYDİKEMER/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2526371501 - 2526371504
c) Elektronik Posta Adresi : Seydikemer-esen.ttcik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 150.000 Kilogram Kalorifer Yakıtı (Kükürt oranı %0.1' i geçen ancak %1 geçmeyenler)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğümüze ait Kalorifer Kazan Dairesinde bulunan Tanklara teslimat yapılacaktır.
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonra Kurumun isteği ve ihtiyacına paralel olarak, (mevcut bulunan yakıt depoların durumuna göre) ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde peyder pey ve ya toptan 31.12.2020 tarihine kadara mal alımı yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Ali Onüş Cad. Eşen Mah. No: 1 Seydikemer/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 13.03.2020 - 11:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  1. İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili kamu kuruluşunda alınmış iş yeri açma ve izin belgesinin aslı noter tasdikli sureti, ( İstekliler bu belgeyi İdareye kesin olarak sunacaktır. )
  2. İsteklilerin piyasada faaliyet gösterdiklerine dair, Akaryakıt Dağıtım Şirketleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış Dağıtım Lisansı Belgesini, Akaryakıt Bayileri için Bayilik Lisansı Belgesinin aslını veya noter onaylı sureti sunulacaktır.
  • İstekli; bir akaryakıt ve pazarlama kuruluşu ise, enerjisi piyasası düzenleme kurulu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgenin aslını veya noter tasdikli suretini,
  • İstekli bir akaryakıt ve pazarlama bayisi ise ; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt ve dağıtım pazaralama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini, ( aday veya isteklinin akaryakıt ve pazarlama kuruluşu veya bayisi olma durumuna göre bu belgelerden birini sunması yeterlidir.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İdari Şartname madde 7.1.ı istenilen evrak ve belgeler ihale komisyonuna teklif zarfı içerisinde idare ihale komisyonuna sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve özel kurumların Enerji Pyasası Düzenleme Kurumunca fuel oil türlerine ilişkin teknik düzenleme tebliğinde belirtilen Kalorifer Yakıtı ( Kükürt oranı %0.1' i geçen ancak % 1 geçmeyenler ) türü kriterini kapsayan mal alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Ali Onüş Cad. Eşen Mah. No: 1 Seydikemer/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR