İZMİR 1 NOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

Kalorifer yakıtı satın alınacaktır

İZMİR 1 NOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076621
Şehir : İzmir / Buca
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 04.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/550927
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
300.000 KG KALORİFER YAKITI ALIMI (KÜKÜRT ORANI % 0,1 İ GEÇEN ANCAK % 1'İ GEÇMEYENLER) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İDAREMİZ YAKIT DEPOLARI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KARATEKELİ CADDESİ KIRIKLAR KÖYÜ MEVKİ NO:58 BUCA / İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR 1 NOLU F TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI KALORİFER YAKITI ALIMI

İZMİR 1 NOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2020 YILI KALORİFER YAKITI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/550927
1-İdarenin
a) Adresi : KIRIKLAR KÖYÜ KARAKEÇİLİ SOK 10 35550 BUCA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324271212 - 2324271211
c) Elektronik Posta Adresi : ab166956@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 300.000 KG KALORİFER YAKITI ALIMI (KÜKÜRT ORANI % 0,1 İ GEÇEN ANCAK % 1'İ GEÇMEYENLER)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İDAREMİZ YAKIT DEPOLARI
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01.01.2020 tarihinden başlayarak

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KARATEKELİ CADDESİ KIRIKLAR KÖYÜ MEVKİ NO:58 BUCA / İZMİR
b) Tarihi ve saati : 29.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İstekli, bir akaryakıt dağıtım kuruluşu ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden; İhaleye son teklif verme tarihinden önce alınmış ve teklif sahibinin akaryakıt dağıtım ve Pazarlama Kurumu olduğunu tevsik eden belgenin aslı veya idarece onaylı fotokopisini
2-İstekli, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise bayisi bulunduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan; İhaleye son teklif verme tarihinden önce alınmış teklif sahibinin mezkur dağıtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair belgenin aslı veya idarece onaylı fotokopisini sunmak zorundadır.
3-İstekliler bağlı bulundukları akaryakıt ana dağıtım firmasının bayisi olduklarını gösteren enerji piyasası düzenleme kurumundan aldıkları lisansları ve bayilik sözleşmelerini ibraz etmek zorundadır. Dağıtım şirketince müdürlüğümüze hitaben yazılmış maksimum indirim oranını içeren belgenin ibrazı zorunludur. (bu belgeler dağıtım şirketinden idaremiz tarafından teyit edilecektir.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR 1 NOLU F TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU , KIRIKLAR KÖYÜ MEVKİİ BUCA / İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR