EÜAŞ HASAN UĞURLU-SUAT UĞURLU HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kalorifer yakıtı satın alınacaktır

EÜAŞ HASAN UĞURLU-SUAT UĞURLU HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01034990
Şehir : Samsun / Ayvacık
Yayınlandığı Gazeteler

HABERDE DENGE 07.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/370657
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
250.000 Kg Kalorifer Yakıtı (4 nolu Fuel-Oil)-Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
EÜAŞ Hasan Uğurlu Suat Uğurlu HES İşletme Müdürlüğü (Toplantı Salonu) Eyüpsultan Mah. Atatürk Bulv. 55550 Ayvacık / SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) HASAN UĞURLU-SUAT UĞURLU HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


EÜAŞ Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu HES İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 250000 kg kalorifer yakıtının (4 nolu Fuel-Oil) nakliye dahil satın alınması işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:2019/370657

1-İdarenin

a) Adresi

:

EYÜPSULTAN ATATÜRK BULVARI 55550 AYVACIK/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası

:

3628132005 - 3628132006

c) Elektronik Posta Adresi

:

hasansuatugurluhes@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

250.000 Kg Kalorifer Yakıtı (4 nolu Fuel-Oil)-Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu HES İşletme Müdürlüğü Isı Merkezi Ayvacık/SAMSUN

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen pey der pey 240 gün içinde teslim edilecektir

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

EÜAŞ Hasan Uğurlu Suat Uğurlu HES İşletme Müdürlüğü (Toplantı Salonu) Eyüpsultan Mah. Atatürk Bulv. 55550 Ayvacık / SAMSUN

b) Tarihi ve saati

:

03.09.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir " Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu " ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b)İstekli bir " Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise; Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair EPDK tarafından verilmiş bayilik lisansını teklif ekinde sunması gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Hasan Uğurlu Suat Uğurlu HES İşletme Müdürlüğü (Muhaberat Servisi) Ayvacık / SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR