FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kalorifer yakıtı satın alınacaktır

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00929871
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNIŞIĞI 16.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/13661
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Kalem 70.000 Kg. Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil No:4) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu - ELAZIĞ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Fırat Üniversitesi, Rektörlük Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KALORİFER YAKITI (FUEL OİL NO4) SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ

70000 Kg Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil No4) Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/13661

1-İdarenin
a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Fırat Üniversitesi Rektörlüğü MERKEZ ELAZIĞ ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
c) Telefon ve faks numarası : 4242370000/3079 - 4242128974
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 70000 Kg Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil No4) Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem 70.000 Kg. Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil No:4)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu - ELAZIĞ
ç) Süresi/teslim tarihi : Üniversitemiz Keban Meslek Yüksekokulu’nun ihtiyaç durumuna göre, peyder pey olarak, Yüklenici tarafından tankerler ile dolum tesislerinden alınarak, Keban Meslek Yüksekokulu yakıt deposuna teslim edilecektir. Bu işlemler, İdarenin gerekli görmesi halinde İdarece görevlendirilecek personeller nezaretinde yürütülebilecektir. Yüklenici, Üniversitemizce ihtiyaç duyulan kalorifer yakıtını, İdarenin sözlü veya yazılı (telefon, faks, e-posta vb.) bildiriminden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde karşılayacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 01.03.2019


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.01.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Üniversitemiz, Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu - ELAZIĞ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
a-) İstekli dağıtıcı ise, enerji piyasası düzenleme kurulundan alınmış ihale tarihi itibariyle geçerli dağıtıcılık lisans belgesinin aslının veya noter tasdikli suretini teklif dosyasında sunacaktır.b-) İstekli dağıtıcı bayii ise, enerji piyasası düzenleme kurulundan alınmış, ihale tarihi itibariyle geçerli bayilik lisans belgesinin aslının veya noter tasdikli suretini (bayilik lisans belgesinde dağıtıcının kimliği belli olmadığı taktirde, dağıtıcının bayisi olduğunu gösteren belgenin aslını veya noter tasdikli suretini) teklif dosyasında sunacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR