ANAMUR T TİPİ KAP-AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Kalorifer yakıtı satın alınacaktır

ANAMUR T TİPİ KAP-AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908170
Şehir : Mersin / Anamur
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ POSTASI 03.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/609334
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ANAMUR T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU 4 NOLU KALORİFER YAKITI (KÜKÜRT ORANI 0,1'i GEÇEN ANCAK 1'i GEÇMEYEN) 100000 KG Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.12.2018 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ANAMUR T TİPİ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU TOPLANTI SALONU MALAKLAR MAHALLESİ ANAMUR/MERSİN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR
ANAMUR T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ


ANAMUR T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU 4 NOLU KALORİFER YAKITI (KÜKÜRT ORANI %0,1'İ GEÇEN ANCAK %1'İ GEÇMEYEN) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/609334
1-İdarenin
a) Adresi : Malaklar Köyü-Anamur / MERSİN ANAMUR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3248148439 - 3248165507
c) Elektronik Posta Adresi : abbanamurttcik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : ANAMUR T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU 4 NOLU KALORİFER YAKITI (KÜKÜRT ORANI 0,1'i GEÇEN ANCAK 1'i GEÇMEYEN) 100000 KG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ANAMUR T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN SONRA 01/01/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN KALORİFER YAKIT TANKINA İDARENİN İHTİYACI OLAN 4 NUMARA KALORİFER YAKITINI PAYDAR PEY SÖZLEŞME BİTİM TARİHİ OLAN 31/12/2019 TARİHİNE KADAR ALINACAKTIR.İDARE MALIN %20 EKSİK VEYA FAZLASINI ALMAKTA SERBESTTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ANAMUR T TİPİ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU TOPLANTI SALONU MALAKLAR MAHALLESİ ANAMUR/MERSİN
b) Tarihi ve saati : 21.12.2018 - 13:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli bir akaryakıt ve pazarlama kuruluşu ise ; enerjisi piyasası düzenleme kurulu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi, b)istekli bir akaryakıt ve pazarlama bayisi ise ; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt ve dağıtım pazaralama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini, c) istekliye enerjisi piyasası düzenleme kurulundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesini d) isteklinin bağlı bulunduğu ilgili kamu kuruluşunda alınmış iş yeri açma ve izin belgesinin veya noter tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı ANAMUR T TİPİ KAPALI VE AÇIK İNFAZ KURUMU GENEL BÜTÇE BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANAMUR T TİPİ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU TOPLANTI SALONU MALAKLAR MAHALLESİ ANAMUR/MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR