AYDIN HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kalorifer yakıtı satın alınacaktır

AYDIN HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00903698
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

SES 28.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/599105
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Aydın Huzurevi YBRM Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı için 130.000 kg Kalorifer Yakıtı (KALYAK) (KÜKÜRT ORANI % 0,1'i GEÇEN ANCAK % 1'i GEÇMEYEN) Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aydın Huzurevi YBRM Müdürlüğü Girne Mh.2185 Sk.No:1 Efeler/AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR
HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ-AYDIN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Aydın Huzurevi YBRM Müdürlüğü 2019 Mali yılı için 130000 kg Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı % 0,1 geçen, Ancak % 1 geçmeyen) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/599105
1-İdarenin
a) Adresi : GIRNE MAH. 2185 SOK. NO:1 09100 EFELER/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562191875 - 2562191428
c) Elektronik Posta Adresi : Aydin.Huzurevi@ailevecalisma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Aydın Huzurevi YBRM Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı için 130.000 kg Kalorifer Yakıtı (KALYAK) (KÜKÜRT ORANI % 0,1'i GEÇEN ANCAK % 1'i GEÇMEYEN) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : AYDIN HUZUREVİ YBRM Müdürlüğü GİRNE MAH. 2185 SOKAK NO:1 EFELER/AYDIN
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin ihtiyaca göre Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde peyder pey 31/12/2019 Tarihine kadar mal teslimatı yapılacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Aydın Huzurevi YBRM Müdürlüğü Girne Mh.2185 Sk.No:1 Efeler/AYDIN
b) Tarihi ve saati : 21.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler Bağlı bulundukları Akaryakıt Ana Dağıtım Firmasının Bayisi olduklarını gösteren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan aldıkları Lisansları ve Bayilik Sözleşmelerini ibraz etmek zorundadır. Dağım Şirketince Müdürlüğümüze hitaben yazılmış, Bayilerine uyguladığı Kalorifer Yakıtındaki MAKSİMUM İNDİRİM ORANINI içeren belgenin ibrazı zorunludur.(Bu belge gerekli görüldüğü taktirde İdaremiz tarafından Teyit edilecektir.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aydın Huzurevi Müdürlüğü YBRM Müdürlüğü Girne Mah.2185 Sok.No:1 Efeler/AYDIN Adresinden İhale Döküman Bedeli Olan Tutarın Aydın Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılmasından Sonra İhale Dökümanı Satın Alınabilir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın Huzurevi ve YBRM Müdürlüğü Satınalma Odası Girne Mah.2185 Sok.No:1 Efeler/AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR