MERSİN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kalorifer yakıtı (kalyak), akaryakıt ve madeni yağ alınacaktır

MERSİN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889350
Şehir : Mersin / Akdeniz
Yayınlandığı Gazeteler

MERSİN 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/557520
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kalorifer yakıtı (kalyak) 5.000(beşbin)kilogram 2.kısım :Kurşunsuz benzin(95 oktan) 6000(altıbin) litre,Motorin 60.000(atmışbin)litre,Madeni yağ(20/50) 200(ikiyüz) litre,Adblue 300(üçyüz)litre, Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.11.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KALORİFER YAKITI (KALYAK), AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ MAL ALIMI
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Kalorifer yakıtı (kalyak), Akaryakıt ve Madeni Yağ mal alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/557520
1-İdarenin
a) Adresi : GMK BULVARI EDİP BURAN SPOR SALONU YANI 277/ 33110 YENİŞEHİR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3243252829 - 3243252503
c) Elektronik Posta Adresi : info@mersin.gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1.kısım : Kalorifer yakıtı (kalyak) 5.000(beşbin)kilogram 2.kısım :Kurşunsuz benzin(95 oktan) 6000(altıbin) litre,Motorin 60.000(atmışbin)litre,Madeni yağ(20/50) 200(ikiyüz) litre,Adblue 300(üçyüz)litre, Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :1.kısım için Anamur Spor Salonu 2.kısım için, Yakıt alınacak araçlara pompa başında- jeneratörlere bidon ile veya jeneratörün yakıt deposuna tanker ile.
c) Teslim tarihi :1. kısım için : İşe başlama tarihi itibari ile 10 gün içerisinde Anamur spor salonuna teslim edilecektir. 2.kısım için İşe başlama tarihi itibari ile yakıt alınacak araçlara istasyonda pompa başında- jeneratörlere ise ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 2 (iki) gün içerisinde bidon ile veya jeneratörün yakıt deposuna tanker ile ikmal yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonu
b) Tarihi ve saati : 29.11.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1.Kısım için
a-)Türkiye`de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise serbest bölge faaliyet belgesi,
b) İhale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden EPDK tarafından verilmiş Rafinerici lisansı veya Dağıtıcı lisansı veya bayi lisans belgelerinin aslı veya noter onaylı suretinin verilmesi gerekir.
2.Kısım için
Yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ( EPDK tarafından verilmiş Bayilik İstasyon belgesi) ve TSE tarafından verilmiş Hizmet Yeterlilik Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü / ihale Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ihale servisi (teklif zarfları ihale servisine teslim edilecektir) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
İhalenin 1.kısmındaki Kalorifer yakıtı (kalyak) tek seferde Anamur Spor Salonunda teslim alınacaktır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR