ERDEMLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kalorifer fındık kömürü satın alınacaktır

ERDEMLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/449880
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
80 Ton Kalorifer Fındık Kömürü (En az 7.000 Kcal/Kg - Boyutu en az 10-18 mm) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü, İhale salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

80 TON KALORİFER FINDIK KÖMÜRÜ (EN AZ 7000 KCAL/KG - BOYUTU EN AZ 10-18 MM)
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ERDEMLİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


80 Ton Kalorifer Fındık Kömürü (En az 7000 Kcal/Kg - Boyutu en az 10-18 mm) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/449880

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ERDEMLİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Akdeniz Mah. A.Türkes Bulvari 34 33740 ERDEMLİ/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası : 3245151219 - 3245153077
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 80 Ton Kalorifer Fındık Kömürü (En az 7000 Kcal/Kg - Boyutu en az 10-18 mm)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 80 Ton Kalorifer Fındık Kömürü (En az 7.000 Kcal/Kg - Boyutu en az 10-18 mm)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü İdari Binası
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 gün içinde alım konusu mal idarece görevlendirilen personel nezaretinde tartılarak idareye teslim edilir. Malın eksiksiz tesliminden sonra numune ile aynı ürün olup olmadığı hususu değerlendirilerek 10 gün içinde muayene ve kabulü uygun ise hak ediş tanzim edilir.
d) İşe başlama tarihi : 20.10.2019

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.09.2019 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü, İhale salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (Mersin İli sınırları İçinden ve dışından katılacak istekliler için)
Dağıtıcı Kayıt Belgesi, (Mersin İli sınırları dışından katılacak istekliler için)
Satış İzin Belgesi (Bu belge ihale kapsamında gönderilecek olan numune kömüre ait olacak ve aynı zamanda isteklinin ihale üzerinde kalması halinde idareye teslim edeceği kömüre ait olcaktır.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
1.Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi 2. Dağıtıcı Kayıt Belgesi 3. Satış İzin Belgesi
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TSE ve eşdeğer belgeler
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Bu ihale elektronik ihale olduğundan İstekliler tekliflerini elektronik ortamda vereceğinden; ihale komisyonunca ihalenin 1. ve 2. oturumu tamamlandıktan sonra teklifleri geçerli olan ve en düşük teklifi veren 1. ve 2. sıradaki isteklilerden beyan edilen belgelerin sunulması istenecek olup, bu aşamada en düşük teklifi veren 1. ve 2. sıradaki isteklilerden teklif ettikleri malın (kömür) 25 Kg. lık piyasa ambalajı ile birlikte varsa teknik bilgilerini içeren katologları ile birlikte idaremize numunesinin gönderilmesi gerekmektedir. Numunenin komisyona ulaştırılması sorumluluğu ve masrafları istekliye aittir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR