TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TBMM BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BAŞK.

Kağıt ve kağıt ürünleri satın alınacaktır

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TBMM BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BAŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01159021
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 10.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/159232
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Üç kalem 1. Hamur kağıtlar Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.05.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Ziyaretçi Kabul Binası 3. kat 303 numaralı Toplantı salonu TBMM Yerleşkesi Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

TBMM BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI

Türkiye Büyük Millet Meclisi 2020 yılı Kağıt ve Kağıt Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/159232
1-İdarenin
a) Adresi : Bakanlıklar 06543 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124206884 - 3124206886
c) Elektronik Posta Adresi : byhibmali@tbmm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Üç kalem 1. Hamur kağıtlar
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Türkiye Büyük Millet Meclisi Basımevi Birimi kağıt deposu
c) Teslim tarihi : Ürünler sözleşmenin tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde İdareye teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Ziyaretçi Kabul Binası 3. kat 303 numaralı Toplantı salonu TBMM Yerleşkesi Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 04.05.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tedarik edilecek malların numuneleri, istekliler tarafından ihale tarihine kadar İdareye sunulacaktır.
1- Numuneler her kağıt çeşidi için bir top olarak sunulmalıdır.
2- Numunelerin teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşılayıp karşılamadığı kontrol edilecektir. Teknik şartnameye uymayan numuneler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Mali İşler Bürosu Ziyaretçi Kabul Binası 3. kat 317 numaralı oda TBMM Yerleşkesi Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR