ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kağıt satın alınacaktır

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00859882
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

HABER VAKTİM 08.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2018/414917
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Basım ve Foto Film Şube Müdürlüğünün İhtiyacı Olan 3 (üç) Kalem Kağıt Alımı İşi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Toplantı Salonu Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 06100 Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAĞIT SATIN ALINACAKTIR
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Basım Ve Foto-Film Şube Müdürlüğünün İhtiyacı Olan 3 Kalem Kağıt Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/414917

1-İdarenin
a) Adresi : Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:16 06100 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124545454 - 3124544905
c) Elektronik Posta Adresi : aymer@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Basım ve Foto Film Şube Müdürlüğünün İhtiyacı Olan 3 (üç) Kalem Kağıt Alımı İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Basım ve Foto Film Şube Müdürlüğü Deposu. Varlık Mah. Etlik Caddesi No:47 Yenimahalle/ANKARA (Eski Garajlar Karşısı)
c) Teslim tarihi : Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Basım ve Foto Film Şube Müdürlüğünün İhtiyacı Olan 3 (üç) Kalem Kağıt'ın tek parti halinde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Toplantı Salonu Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 06100 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 01.10.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a)İsteklinin adına düzenlenen Sanayi Sicil belgesi,
b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
d)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği yerli malı belgesi,
e)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
7.5.6.1. İstekliler malzemelere ait marka ve varsa modellerin isimlerini açık şekilde, teknik şartname ekinde yer alan tabloya (Ek:2) yazarak teklifleri ekinde sunacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı-İhale ve Tatbikat Şube Müdürlüğü Oda No:Z-47 Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 06100 / Çankaya-ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - İhale ve Tatbikat Şube Müdürlüğü Z/47 nolu oda Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 06100 Çankaya/ ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR