İZMİR İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kademeli yatay milli motopomp satın alınacaktır

İZMİR İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01121139
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 25.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/27202
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 ADET KADEMELİ YATAY MİLLİ MOTOPOMP ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.02.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Bulvarı No:16 K:3 35250 KONAK İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KADEMELİ YATAY MİLLİ MOTOPOMP SATIN ALINACAKTIR
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)


KADEMELİ YATAY MİLLİ MOTOPOMP alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/27202
1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Bulvari No:16 35250 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322932000 - 2322932831
c) Elektronik Posta Adresi : izsuihale@izsu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 ADET KADEMELİ YATAY MİLLİ MOTOPOMP ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Gaziler Cad.No:373 Halkapınar - İZMİR adresindeki Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı Ambarı
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Cumhuriyet Bulvarı No:16 K:3 35250 KONAK İZMİR
b) Tarihi ve saati : 10.02.2020 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
-Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, adayın veya isteklinin alım konusu mal ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
- Yetkili satıcı olarak ihaleye teklif verilmesi halinde; yetkili satıcılık belgesi, teklife konu mal/malların imalatçısı tarafından teklif verenin adına düzenlenmiş olacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
TS EN ISO 9905/A1 ve/veya geçerlilikte olan Standarta Uygunluk Belgesi
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, isteği yapılan her bir kademeli yatay milli motopompa ait;
Debiye göre basma yüksekliği H=f (Q)
Debiye göre güç N=f (Q)
Debiye göre verim n=f (Q)
karakteristik eğrilerini vereceklerdir.
Karakteristik eğrilerin sunulduğu form üzerinde; istenilen noktadaki, debi, irtifa, motor gücü, pompa verimi ile maksimum mil gücü noktasındaki motor gücü bu form üzerinde açıkça belirtilecektir.
İstekliler, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi için gerekli olan EK-2 Tablosu' nda istenilen bilgileri eksiksiz doldurarak teklifleriyle birlikte sunacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
İsteklilerin EK-2 tablosunda teklif edecekleri “garanti edilen komple sistem verimi” her bir kademeli yatay milli motopomp için aşağıdaki formüle göre, 5000 saatte tüketeceği enerji sarfiyatı bedeli hesaplanacaktır. Hesaplanan bu enerji sarfiyat bedeli isteklinin teklif fiyatı ile toplanacak ve elde edilen bu fiyat tekliflerin mukayesesinde esas değer olarak alınacaktır. Sonuçta buradan en ekonomik teklif belirlenecek ve belirlenen bu teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olacaktır. İhalenin siparişe bağlanmasında, teklif fiyatı esas alınacaktır.
A1 : [(Q1xHm1) / 102 ] x F x T x 1/ηg1 x n1
A2 : [(Q2xHm2) / 102 ] x F x T x 1/ηg2 x n2
. . . : .....
. . . : .....
Ak : [(QkxHmk) / 102 ] x F x T x1/ηgk x nk
A : A1 + A2 + … + Ak
Ekonomik Bedel : A0 +A
Q1, Q2,…, Qk :EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ….., k sıra nolu kademeli yatay milli motopompların debileri (lt/sn)
Hm1, Hm2, …, Hmk :EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ….., k sıra nolu kademeli yatay milli motopompların manometrik yüksekliği (mSS)
ηg1, ηg2, …, ηgk :EK-2 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3, ….., k sıra nolu kademeli yatay milli motopompların garanti edilen komple sistem verimleri
n1, n2, … nk :1, 2, ,3, ….., k sıra nolu kademeli yatay milli motopompların adetleri
A1, A2, …, Ak :1, 2, ,3, ….., k sıra nolu kademeli yatay milli motopompların İsteklinin teklif fiyatına eklenecek 5000 saatte tüketeceği enerji sarfiyat bedeli (TL)
A :Tüm motopompların İsteklinin teklif fiyatına eklenecek 5000 saatte tüketecekleri enerji sarfiyat bedeli (TL)
A0 :Teklif Fiyatı
F : Enerji birim fiyatı (0,80 TL/kwh)
T : Süre (5000 saat)


6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Genel Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 35250 K:Z KONAK İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR