AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kablo test cihazları satın alınacaktır

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01200009
Şehir : Antalya / Kepez
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA SON HABER 29.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
40 KV OG KABLO ARIZA YERİ BULMA DONANIMLARI (DC TEST, ÖN LOKASYON, PİN-POİNTİNG+KABLO YAKMA) ARAÇ, ARAÇ İÇERİSİNE MONTAJLI DONANIMLAR  + KABLO TEST VE İZOLASYON DURUMUNU TESPİT SİSTEMİ VLF + PD JENERATÖRÜ   + ARAÇ (İÇ GİYDİRME DAHİL),  YER MİKROFONU + SENSÖR DİGİPHONE + KULAKLIK
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.08.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Göksu mah. Serik cad. No:15 Kepez /ANTALYA
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
KABLO TEST CİHAZLARI ALIM İŞİ

Açık İhale Usulü İhale Edilecektir.
Şirketimizce Araç üzerine bindirilmiş, Kablo Test, Arıza yeri bulma, İzolasyon ve Diagnostik test donanımlarına ait malzemelerin alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

İhale Kayıt Numarası
1-İdarenin; AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
a) Adresi Göksu mah.Serik cad.No:15 Kepez ANTALYA
b) Yetkili Personel e-posta
c) Yetkili Personel Tel
:gokhan.turktemel@akdenizedas.com.tr
:0242 3395555
d) Kayıtlı Elektronik Posta :akdenizedas.satinalma@hs02.kep.tr

2-İhale Konusu İşin Adı;
Niteliği, Türü, Miktarı: Miktarları aşağıda belirtilmiştir.

GRUP NO SIRA NO MALZEME ADI MİKTARI
AKDENİZ-2020-K.TEST-02 1 40 KV OG KABLO ARIZA YERİ BULMA DONANIMLARI (DC TEST, ÖN LOKASYON, PİN-POİNTİNG+KABLO YAKMA) ARAÇ, ARAÇ İÇERİSİNE MONTAJLI DONANIMLAR + KABLO TEST VE İZOLASYON DURUMUNU TESPİT SİSTEMİ VLF + PD JENERATÖRÜ + ARAÇ (İÇ GİYDİRME DAHİL) 1 ADET
2 YER MİKROFONU + SENSÖR DİGİPHONE + KULAKLIK 1 TAKIM
3-İhalenin;
a)Yapılacağı Yer : Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Göksu mah. Serik cad.
No:15 Kepez /ANTALYA
b)Tarihi ve Saati :11.08.2020 Salı günü Saat: 14:00’de yapılacaktır.

4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde uygulanacak Kriterler;
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1-Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek/Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3-Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4-Kamu İhalelerinden Yasaklı olunmadığına ilişkin belge
4.2 Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin belgelerin ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Teklif edilen bedelin %100’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit veya teminat kredisini yada serbest mevduatını gösterir banka referans mektubunu teklif ile birlikte verecektir.
4.2.2 Teklif sahibinin, ihale tarihi itibariyle SGK pirim borcu ve vergi borcu bulunmadığını ilişkin belge,
4.2.3 Bilançosu veya eşdeğer belgeler:
İstekli son iki yıla ait bilançosu veya eşdeğer belgeleri düzenleyerek, son iki yıl bilançosunu serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi sunacaktır.

      1. İş hacmini gösteren belgeler:

İstekli İhalenin yapıldığı yıldan önceki 2 yıla ait olmak üzere Teklif ettiği bedel kadar toplam ortalama yıllık ciroya sahip olduğunu gösterir belgeleri SMM veya YMM onaylı olarak sunulacaktır.
5- İhalemize katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler, talebiniz halinde, Kayıtlı Elektronik Posta, İadeli Taahhütlü Posta yada imza karşılığı yetkilendireceğiniz kişiye elden teslim edilecektir.
6- İstekliler, Tekliflerini son teklif verme saatine kadar ihalenin yapılacağı adrese verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatın yanı sıra işletme ve bakım maliyeti, kalite, teknik şartnameye uygunluk ve ilave teknik üstünlükler gibi fiyat dışı unsurları da değerlendirerek tespit edilir
8-İstekliler teklif edilen bedelin %5 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Verilen geçici teminatın süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış) takvim günü olmalıdır. İş üzerinde kalan istekli ile teklif bedelinin %10’u oranında kesin teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır.
9-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış) takvim günü olmalıdır.
10-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR