TEİAŞ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Jeneratör satın alınacaktır

TEİAŞ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00787803
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 16.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/179937
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
26 adet minimum “65-70 kVA Prime” gücünde ve 3 adet de minimum “100-105 kVA Prime” gücünde Jeneratörlerin Temini ve Montajı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.05.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü 106 nolu Toplantı Odası Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:199 42130 Selçuklu/KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

29 ADET JENERATÖRÜN TEMİNİ VE MONTAJI
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA


29 Adet Jeneratörün Temini ve Montajı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/179937

1-İdarenin

a) Adresi : Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:199 42130 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 0 332 265 09 60 - 0 332 265 09 72
c) Elektronik Posta Adresi : 9grupmd@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 26 adet minimum “65-70 kVA Prime” gücünde ve 3 adet de minimum “100-105 kVA Prime” gücünde Jeneratörlerin Temini ve Montajı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Konya İlindeki trafo merkezleri; Konya 1 TM, Konya 2 TM*, Konya 3 TM, Alakova TM, Erenköy GİS TM, Selçuklu TM, Kızören TM, Cihanbeyli TM, Altınekin TM, Çumra TM, Alibeyhüyüğü TM, Ladik TM, Kulu TM, Seydişehir TM*, Akşehir TM, Beyşehir TM, Ilgın TM, Yunak TM, Karapınar TM, Güneysınır TM, Ereğli TM* Karaman İlindeki trafo merkezleri; Karaman TM, Karaman OSB TM, Kepezkaya Havza TM, Daran Havza TM. Aksaray İlindeki trafo merkezleri; Aksaray TM, Tümosan TM, Ortaköy TM. Mersin İlindeki trafo merkezleri; Gezende HES TM. ( *100 – 105 kVA Jeneratör montajı yapılacak TM.)
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 120 takvim günü içerisinde, jeneratörler ilgili trafo merkezlerine teslim edilecek ve montajlarının tamamlamasına müteakip devreye alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü 106 nolu Toplantı Odası Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:199 42130 Selçuklu/KONYA 0
b) Tarihi ve saati : 09.05.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Yetkili Servis Belgesi (Konya ilinde hizmet veren bir servis olacaktır.)
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklifte bulunacakları jeneratörlerle ilgili teknik şartnamede belirtilen kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TC Ziraat Bankası Nalçacı Şb.- TR74 0001 0009 1237 7120 4460 47 nolu hesaba yatırıldıktan sonra TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Şefliği Oda No:310 Selçuklu/KONYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü Muhaberat Servisi Oda No:101 42130 Selçuklu/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR