TEİAŞ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İzolasyon malzemesi satın alınacaktır

TEİAŞ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/369851
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
35 adet Trafo Merkezindeki toplam 69 Adet Güç Trafosunun OG Buşingleri ve İletkenlere İzolasyon malzeme listesi teknik şartname ve eklerinde belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü 106 no.lu Toplantı Odası Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:199 42130 Selçuklu/KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

69 ADET GÜÇ TRAFOSUNUN OG BUŞİNGLERİ VE İLETKENLERİNE İZOLASYON MALZEMESİ ALIMI
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA

69 Adet Güç Trafosunun OG Buşingleri ve İletkenlerine İzolasyon Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/369851

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:199 42130 SELÇUKLU/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3322650960 - 3322650972

c) Elektronik Posta Adresi

:

9grupmd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

35 adet Trafo Merkezindeki toplam 69 Adet Güç Trafosunun OG Buşingleri ve İletkenlere İzolasyon malzeme listesi teknik şartname ve eklerinde belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 (beş) takvim günü içinde işe başlanacak olup 60 takvim günü içerisinde teslim edilecektir Malzemeler TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü merkez ambarına, EK-3 belirtilen TM lere göre ayrı ayrı paketlenmiş şekilde, paketlerin üzerinde TM adı, paketin içindeki malzemelerin isim ve adetleri yazılı olacak şekilde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü 106 no.lu Toplantı Odası Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:199 42130 Selçuklu/KONYA

b) Tarihi ve saati

:

20.08.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler, tedarik edilecek malların teknik şartnamede belirlenen şartlara uygun olduğunu göstermek için katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren belgeleri teklif ekinde sunacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü Muhaberat Servisi Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:199 42130 Selçuklu/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR