İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İtfaiyeci kaskı satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00733243
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Yayınlandığı Gazeteler

SON SAAT 10.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/641174
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1500 ADET İTFAİYECİ KASKI ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.01.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İTFAİYECİ KASKI SATIN ALINACAKTIR


İTFAİYECİ KASKI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/641174

1-İdarenin
a) Adresi : Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul 34146 BAKIRKÖY BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124494235 - 2124494290
c) Elektronik Posta Adresi : levazimayniyat@ibb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1500 ADET İTFAİYECİ KASKI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ambarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İhtiyaç listesinde yer alan malların tamamı işe başlama tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günü içinde tek partide teslim edilecektir. Teslimatlar 9:00-15:00 saatleri arasında yapılabilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 31.01.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekliler imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden en az birini sunarak tevsik etmek zorundadır. İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler teklif ettikleri İtfaiyeci Kaskının sahip olduğu EN 443:2008 standardına ait AT tip inceleme sertifikası ve bu sertifikaya ilişkin test raporlarını,teklif ettikleri itfaiyeci kaskına ait katalogları teklif eki ile birlikte sunacaklardır.Ayrıca,teklif ettikleri itfaiyeci kaskına ait numune vereceklerdir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Numunelerin Sunulma Yöntemi:
Teklif edilen İtfaiyeci Kaskının mühürlü numunesine ve teknik şartnamesine uygunluğunu teyit etmek amacıyla 1 Adet numune teklif eki ile birlikte verilecektir.
Numunelerde ait olduğu isteklinin adının yazılı olduğu etiket bulunacaktır.
Numuneler, üzerinde firma bilgilerinin ve ihale adının yer aldığı etiketli bir ambalaj içerisinde İhale İşleri Müdürlüğü ihale zarf teslim alma yetkilisine bir tutanak karşılığında teslim edilecek ve tutanağın bir sureti de istekliye verilecektir.
Numunelere Ait Katalogların Sunulma Yöntemi:
Teklif edilen İtfaiyeci Kaskına ait Orijinal Katalog/Kataloglar teklif ekinde sunulacaktır.
Numunelere Ait Sertifikaların Sunulma Yöntemi:
İdareye teslim edilecek olan İtfaiyeci Kaskı numunesinin teknik şartnameye uygun olduğunu gösteren EN 443:2008 standardına ait AT Tip İnceleme Sertifikası ve bu sertifikaya ilişkin test raporları teklif ekinde sunulacaktır.
İhale Komisyonunca Numunelerin, Katologların ve AT Tip İnceleme Sertifikası ve Bu Sertifikaya İlişkin Test Raporlarının Değerlendirilmesine Yönelik Düzenleme:
* Teklif eki ile birlikte istenilen numune, katolog, AT tip inceleme sertifikası ve bu sertifikaya ilişkin test raporlarını sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
*Teklif eki ile birlikte verilen numuneler ihale komisyonu tarafından fiziksel özellikleri bakımından teknik şartnameye ve mühürlü numuneye uygunluğu açısından değerlendirilecektir.Teklif eki ile birlikte verilen numunesi fiziksel özellikleri bakımından teknik şartname ve mühürlü numuneye uygun olmayan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
*Teklif eki ile birlikte verilen kataloglar ihale komisyonu tarafından teklif eki ile birlikte verilen numuneler, teknik şartname ve mühürlü numuneye bakılarak değerlendirilecektir. Teklif eki ile birlikte verilen katologları teklif eki ile birlikte verilen numunelerine, teknik şartnamesine ve mühürlü numunesine uygun olmayan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
* Teklif eki ile birlikte verilen AT tip inceleme sertifikası ve bu sertifikaya ilişkin test raporları ihale komisyonu tarafından teknik şartname, mühürlü numune ve teklif eki ile teslim edilen numunelerine uygunluğu açısından incelenerek değerlendirilecektir. AT tip inceleme sertifikası ve bu sertifikaya ilişkin test raporları teknik şartname,mühürlü numune ve teklif eki ile teslim edilen numunelerine uygun olmayan isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
a)Isıya ve aleve dayanıklı koruyucu giysiler satışı konusunda gerçekleştirilen işler,
b)Isıya ve aleve dayanıklı kişisel koruyucu malzemeler satışı konusunda gerçekleştirilen işler,
c)Isıya müdahale amaçlı araç ve makine satışı konusunda gerçekleştirilen işler
Yukarıda sayılan işlerden herhangi birisine ait gerçekleştirilen işler benzer özellikteki işler olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 69 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbuladresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü, Zarf Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR