DZ.K.K. İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstifleme aracı satın alınacaktır

DZ.K.K. İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01182828
Şehir : İstanbul / Pendik
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKLAL 02.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/325492
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 ADET İSTİFLEME ARACI ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Tersanesi Döner Sermaye İhale Komisyonu Başkanlığı Liman Caddesi No:2 34890 AltKaynarca-Pendik/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTİFLEME ARACI SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL TERSANESİ DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


İSTİFLEME ARACI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/325492

1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL TERSANESİ DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Liman Caddesi No:2 34890 Altkaynarca PENDİK/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2164939514 - 216 4939517
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İSTİFLEME ARACI ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 ADET İSTİFLEME ARACI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Liman Caddesi No:2 34890 AltKaynarca-Pendik/İSTANBUL
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, yüklenici ihale konusu işi, İşe başlama talimatın tebliğini takip eden günden itibaren en geç 90 (Doksan) takvim günü içinde tamamlayacaktır. Erken teslim idare tarafından kabul edilebilecektir. Taahhüt edilen mal/malzeme; teslim süresi içerisinde, bu sürenin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden ilk mesai günü saat 16:00'a kadar yüklenici veya yetkili temsilcileri tarafından tek partide teslim edilecektir. Saat 16:00'dan sonra getirilen mallar teslim alınmayacaktır.
d) İşe başlama tarihi : İşe başlama talimatın tebliğini takip eden günden itibaren

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Tersanesi Döner Sermaye İhale Komisyonu Başkanlığı Liman Caddesi No:2 34890 AltKaynarca-Pendik/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Teknik Şartname madde 3.1.5. gereğince; üretici ve/veya yüklenici; Kalite yönetim belgesi olarak, varsa AQAP belgesini veya uluslar arası akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış kalite belgesini veya ISO 9000 serisi kalite belgesini ibraz edecektir. Sistem/ürün kalite belgesi olarak, TSE belgesi/TSE’den alınan uygunluk raporu veya sisteme/ürüne ait TSEK belgesi veya sistemin/ürünün Avrupa standartlarına veya uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren kalite kontrol raporu/deney raporu/uygunluk belgesini ibraz edecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teknik Şartname 3.1.3. gereğince; tedarik edilecek sisteme ait alt maddelerinde belirtilen dokümanlar, 3 (üç) takım Türkçe olarak tek bir doküman halinde veya ayrı ayrı düzenlenerek verilecektir. Bu dokümanları içeren en az 3 (üç) kopya olarak CD / DVD veya sabit disk ortamında ve basılı olarak 3 (üç) takım olarak verilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR