TOKAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Isınma amaçlı (tip-1) linyit kömürü alınacaktır

TOKAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00999899
Şehir : Tokat / Merkez
Semt-Mahalle : KÜMBET MAH. / GEYRAS
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT HABER 21.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/221549
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TOKAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE BAĞLI BİRLİKLERİNİN İHTİYACI İÇİN 965.000 KG. ISINMA AMAÇLI (TİP-1) KÖMÜR ALIMI. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.06.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TOKAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI (Kümbet Mah. Naci ÖZEN Cad. No:3) TOKAT
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOKAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE BAĞLI BİRLİKLERİNİN İHTİYACI İÇİN 954000 KG ISINMA AMAÇLI (TİP-1) LİNYİT KÖMÜRÜ
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(TOKAT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI


TOKAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE BAĞLI BİRLİKLERİNİN İHTİYACI İÇİN 954000 KG ISINMA AMAÇLI (TİP-1) LİNYİT KÖMÜRÜ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/221549
1-İdarenin
a) Adresi : KÜMBET MAHALLESİ NACİ ÖZEN CADDESİ NU:3 60200 TOKAT MERKEZ/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3562287402 - 3562290151
c) Elektronik Posta Adresi : IHLKOM060@JANDARMA.GOV.TR
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
TOKAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE BAĞLI BİRLİKLERİNİN İHTİYACI İÇİN 965.000 KG. ISINMA AMAÇLI (TİP-1) KÖMÜR ALIMI.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İHTİYAÇ LİSTESİNDE VE İHALE DOSYASI MUHTEVİYATINDA BULUNAN MİKTAR VE TESLİM YERLERİ ÇİZELGESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN OTUZ (30) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN, KÖMÜR TESLİM YERLERİ VE MİKTARLARI ÇİZELGESİNDE BELİRTİLEN YERLERE TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TOKAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI (Kümbet Mah. Naci ÖZEN Cad. No:3) TOKAT
b) Tarihi ve saati : 11.06.2019 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İTHALATÇILAR; İTHALATÇI KAYIT BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ),ÜRETİCİLER; UYGUNLUK İZİN BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ), DAĞITICILAR; HERHANGİ BİR İLDE ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ),SATICILAR; HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ, KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ. (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ)
İSTEKLİLER SATIŞ İZİN BELGESİ İLE İTHAL KÖMÜR İÇİN UYGUNLUK BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ),
İHALE DOSYASINDA İBRAZ EDECEKLERDİR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
HER TÜRLÜ KÖMÜR SATIM İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı TOKAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI (Kümbet Mah. Naci ÖZEN Cad. No:3) TOKAT adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TOKAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR