HATAY İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Isınma amaçlı kömür alınacaktır

HATAY İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01167887
Şehir : Hatay / Antakya
Yayınlandığı Gazeteler

HATAY EXPRES 01.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/245922
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
360.000 KG. ISINMA AMAÇLI KÖMÜR TİP-1 (NAKLİYELİ) ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
HATAY İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HATAY İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE BAĞLI BİRLİKLERİ İÇİN 2020/2021 DÖNEMİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN ISINMA AMAÇLI KÖMÜR TİP-1 (NAKLİYELİ) ALIMI

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/245922

1-İdarenin
a) Adresi : GÜZELBURÇ BELDESI ISKENDERUN YOLU ÜZERI 6.KM. 31100 GÜZELBURÇ HATAY MERKEZ/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3262210294 - 3262216148
c) Elektronik Posta Adresi : endercelik13@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 360.000 KG. ISINMA AMAÇLI KÖMÜR TİP-1 (NAKLİYELİ) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : EK-2 KÖMÜR TESLİM YERLERİ ÇİZELGESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN KÖMÜR TESLİM YERLERİ ÇİZELGESİNDE BELİRTİLEN BİRLİKLERE KARŞILARINDA YAZILI MİKTARLARDA 45 (KIRKBEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : HATAY İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE SALONU
b) Tarihi ve saati : 16.06.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
KÖMÜR İHALESİNE KATILACAK İSTEKLİLER;
1- İTHALATÇILARIN İTHALATÇI KAYIT BELGESİ, (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ)
2- ÜRETİCİLERİN UYGUNLUK İZİN BELGESİ, (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ)
3- DAĞITICILARIN HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİ, (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ)
4- SATICILARIN İSE HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ) İLE KATILABİLİRLER.
5- BU ŞARTNAMEDE İSTENEN BELGELERE SAHİP FİRMALARIN ÜRÜNÜNÜ SATMAYA VE BELGELERİNİ KULLANMAYA YETKİ VERDİĞİ FİRMALAR DA İHALEYE KATILABİLECEKTİR. BU YETKİ BELGELERİNİN ASLI VEYA ASLINA UYGUNLUĞU NOTERCE ONAYLANMIŞ ÖRNEKLERİNİ TEKLİF ZARFI İÇERİSİNDE İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAKTIR.
6- YÜKLENİCİLERİN, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN SATIŞ İZİN İZİN BELGESİ İLE İTHAL KÖMÜR İÇİN UYGUNLUK BELGESİNİ MUAYENE AŞAMASINDA İDAREYE SUNACAKLARDIR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim beglesi
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HATAY İL JANDARMA KOMUTANLIĞI-İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR