BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İş makinesi ve teçhizatı alım işi ihale edilecektir

BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01026034
Şehir : Çanakkale / Biga
Yayınlandığı Gazeteler

BİGA''NIN SESİ 18.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/38402
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 ADET ARAÇ VE TEÇHİZATI. 1- 1 adet 14.000 LT Kapasiteli Kombine Kanal Temizleme Aracı, 2- 1 adet Yüksek Basınçlı Sıcak Su ile Afiş Sökme, Grafiti Çıkarma, Temizlik, Yol Yıkama ve Kanal Açma Aracı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.08.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Biga Belediye Başkanlığı İhale Toplantı Salonu Sakarya Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 10 Biga/ÇANAKKALE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İŞ MAKİNESİ VE TEÇHİZATI
BİGA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


İŞ MAKİNESİ VE TEÇHİZATI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/338402

1-İdarenin
a) Adresi : SAKARYA MAHALLESİ KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ NO: 10 17200 BİGA/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2863150000 - 2863164939
c) Elektronik Posta Adresi : bigabelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 ADET ARAÇ VE TEÇHİZATI. 1- 1 adet 14.000 LT Kapasiteli Kombine Kanal Temizleme Aracı, 2- 1 adet Yüksek Basınçlı Sıcak Su ile Afiş Sökme, Grafiti Çıkarma, Temizlik, Yol Yıkama ve Kanal Açma Aracı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çanakkale İli Biga İlçesi Biga Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi. (Araç imalatı tamamlanmış olarak, şartnamede belirtilen işlevleri kusursuz olarak yapabilecek şekilde ekipmanları ile beraber çalışır vaziyette teslim edilecektir. Her araçla birlikte, trafik tescili ve plaka işlemleri için gerekli olan proje, teknik belge, vb. belgeleri hazırlanıp onaylı olarak Trafik Tescil Birimlerine işlettirilip Plaka ve Ruhsatları çıkarttırılıp, 1 Yıllık Trafik Sigortaları yaptırılarak araçla birlikte teslim edilecektir. Araç teslim yeri alıcının uygun göreceği teslim yeri adresidir. Alıcıya teslim edilene kadar tüm sigorta işlemleri yüklenici tarafından yapılmış olacaktır. Araç teslim yerine kadar imalatçının (yüklenici) şoförleri ve sorumluluğunda getirilecektir.)
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 gün içerisinde işe başlanacak olup, işe başlama talimatının düzenlendiği gün itibarı ile 60 takvim günü içerisinde teslim işlemi yapılacaktır. Sözleşmenin imzalanması aşamasında teslim programı ile ilgili detaylı açıklamalar ve düzenlemeler Yüklenici ve İdare tarafından yapılan görüşmeler neticesinde sonuçlandırılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Biga Belediye Başkanlığı İhale Toplantı Salonu Sakarya Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 10 Biga/ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati : 19.08.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :
-KAPASİTE RAPORU TEKLİF İLE BİRLİKTE VERİLECEKTİR.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
4.3.3.
4.3.3.1. Kaliteye ilişkin belgeler:
Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.3.3.2. Standarda ilişkin belgeler:
İstekli, teklif ettiği aracın ve aksesuarlarının tam olarak incelenebilmesi için aracın ön, yan ve üst görünüşüne ait teknik resim, teknik bilgilerin bulunduğu katalog, teknik özelliklerini gösterir prospektüs ile tanıtıcı dokümanları, broşürleri, teknik dokümanlar ve açıklamaları, varsa aracın tanıtımına ait sesli CD, USB görüntüleri ve benzeri teknik dokümanları detaylı olacak şekilde teklifle birlikte verecektir.
4.3.3.3. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
ŞASİ ARAÇ ÜZERİNE EKİPMAN İMAL EDİLDİKTEN SONRA ŞASE ARACIN GARANTİSİNİN DEVAM ETTİĞİNE DAİR ŞASİ ÜRETİCİSİ TARAFINDAN GARANTİ TEYİT YAZISI TEKLİF İLE BERABER DOSYADA SUNACAKTIR. ŞASE ARACIN GARANTİ TEYİT YAZISI T.V. BİGA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE HİTABEN YAZILMIŞ OLACAKTIR.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilecek pompalar ve araçlara ait teknik bilgilerin yer aldığı Katalog teklif ile birlikte verilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
a.) Kanal temizleme aracı imalatçısı olmak veya satışını yapmış olmak,
b.) Yol yıkama ve kanal açma aracı imalatçısı olmak veya satışını yapmış olmak,


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Biga Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü (İhale Birimi) Sakarya Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 10 Biga/ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR