KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞ. SAN. TİC. A.Ş.

İş kıyafetleri alınacaktır

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞ. SAN. TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00944649
Şehir : Kayseri / Melikgazi
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ MEYDAN 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/55413
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12 Kalem Kıyafet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kayseri Ulaşım Aş. nin OSB. 9. Cd. No:2 de Bulunan Merkez Deposudur
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2019 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Proje Müş. Tel. San. ve Tic. A.Ş. Mükemmellik Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İŞ KIYAFELERİ SATIN ALINACAKTIR
KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞ.TAAH.PROJE MÜŞ. TEL.SAN.TİC.A.Ş.


İş Kıyafetleri Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/55413

1-İdarenin
a) Adresi : 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 9. CAD. NO:2 38010 MELİKGAZİ/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3522077000 - 3522077073
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@kayseriulasim.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12KalemKıyafetAlımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kayseri Ulaşım Aş. nin OSB. 9. Cd. No:2 de Bulunan Merkez Deposudur.
c) Teslim tarihi : 01 Mayıs 2019- 15 Mayıs 2019 Tarihleri Arasındadır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Proje Müş. Tel. San. ve Tic. A.Ş. Mükemmellik Salonu(202- nolu oda) 1.Organize Sanayi Bölgesi 9.Cadde No:2 Melikgazi/KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 26.02.2019 - 13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-İstekliler teklif ettiği her bir ürünün markası ve menşeini teklifinde belirtecektir.
2-İstekliler teklif ettiği ürünlerin sıralı beden ve numaralarını teklifleri ile birlikte idareye sunacaktır. Teklifte sunulan numuneler İdare’ce şartnameye uygunluk değerlendirmesinde kullanılacaktır. Gelen numunelerde renk, logo vb. uygunluk değerlendirmesi yapılmayacak Beden, kumaş, dikim incelemesi yapılacaktır. İstekli ihalede en uygun fiyatı vererek Yüklenici durumuna geçerse bu numuneler şahit numune olarak İdarece tutulacaktır. Diğer isteklilere ait numuneler ihalenin sonuçlanmasının ardından iade edilecektir.
3-İsteklilerin teklif edeceği ürünlere ait referans mektubunu ve bu ürünü referans mektubu veren idareye sattıklarını belgeleyen evrakları teklifleri ile birlikte İdare’ye sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Proje Müş. Tel. San. ve Tic. A.Ş. İhale Salonu(202- nolu oda) 1.Organize Sanayi Bölgesi 9.Cadde No:2 Melikgazi/KAYSERİadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Proje Müş. Tel. San. ve Tic. A.Ş. Ticaret Müdürlüğü 1.Organize Sanayi Bölgesi 9.Cadde No:2 Melikgazi/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR