İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZM VE HAYV BAHÇ. İŞL.TİC.A.Ş.

İş kıyafeti satın alınacaktır

İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZM VE HAYV BAHÇ. İŞL.TİC.A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00822788
Şehir : İstanbul / Eyüpsultan
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE VATAN 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/266887
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10 Kalem Muhtelif İş Kıyafeti Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.07.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Güzeltepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:33 Alibeyköy-Eyüpsultan-İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUHTELİF İŞ KIYAFETİ ALIMI
İSTANBUL AĞAÇ VE PEY EĞİ.HİZ.HAY.BAH. İŞL.SAN.TİC.A.Ş


Muhtelif İş Kıyafeti Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/266887

1-İdarenin
a) Adresi : GÜZELTEPE MAHALLESI FATIH SULTAN MEHMET BULVARI NO: 33 34060 ALİBEYKÖY EYÜPSULTAN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2126000000 - 2126000099
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@istanbulagac.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 Kalem Muhtelif İş Kıyafeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İdarenin Alibeyköy de bulunan Sarf Malzeme Deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : - Yükleniciye İdare tarafından beden ölçülerinin verildikten sonra ürünlerin imalatına başlanacaktır. - İşe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günü içinde işi teknik şartnamesine ve idarenin numunesine göre teslimat tamamlanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Güzeltepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:33 Alibeyköy-Eyüpsultan-İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 05.07.2018 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
- Numunelerin istekli olabilecek gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından görüldüğüne dair tutanak. İdare İhale Şefliğinde numuneler görülerek numune gördüm tutanağı doldurulacak ve idareye onaylattırılarak teklif zarfına konulacaktır. Bu tutanağın teklif zarfında olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. (tutanak ihale servisi tarafından numuneler incelenirken doldurulacaktır.) (numuneleri gören kişi firma yetkilisi olacak ve yetki belgesini ibra edecektir.)
- İdareye İhaleden Önce İstekli Tarafından İstenilen malzemelerin Birer Adedi Üzerleri Etiketlenerek (Malzemenin Adı Ve İstekli Unvan Bilgileri) İdarenin Satınalma Müdürlüğü İhale Şefliğine Teslim Edilecek Olup Teslim Edildiğine Dair İdare Tarafından Düzenlenen ''Numune Teslim Tutanağı '' İstekli Tarafından Teklif Zarfı İçinde İhale Komisyonuna Sunulacaktır İstekli Tarafından Sunulan Numuneler İhale Komisyonu Tarafından İncelenecek İdarenin İstediği Numunelere Uygun Olmaması Durumunda Teklif Değerlendirme Dışı Bırakılacaktır.
- İstekliler iş yeri açma ve çalışma ruhsatını teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
- İhaleye teklif sunan istekliler alımı yapılacak mallara ait şartnameye uygun olarak hazırlanmış kıyafetlerle ilgili kalemlerinden 1' er adet numuneyi teklifleri ekinde getireceklerdir. Numunesi olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- İstekliler, İdaremizde bulunan numuneyi inceleyebilir, fotoğraf çekebilir, gerekli ölçüleri alabilir. İstekliler, teklif vermek suretiyle teknik şartname ve İdaremiz şahit numunesine göre tüm şartları kabul etmiş sayılır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her Türlü İş Kıyafeti ile Koruyucu İş Güvenliği Malzemesi İmalatı, Alım-Satımı konusunda gerçekleştirilen işler birlikte veya ayrı ayrı değerlendirerek benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Güzeltepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:33 Alibeyköy-Eyüp-İSTANBUL, Mali İşler Müdürlüğü -Muhasebe Şefliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Güzeltepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:33 Alibeyköy-Eyüpsultan-İSTANBUL, Satınalma Müdürlüğü-İhale Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR