MED KENTSEL VE SOSYAL HİZMETLER SAN. TİC. A.Ş.

İş güvenliği ekipmanları ve giyim malzemesi satın alınacaktır

MED KENTSEL VE SOSYAL HİZMETLER SAN. TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01089965
Şehir : Diyarbakır / Yenişehir
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR ÖZGÜR HABER 26.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/601068
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 Kısım 102 Kalem Kişisel Koruyucu Donanım, İş Güvenliği Ekipmanları ve Kıyafet Mal Alım İşi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Med Kentsel ve Sosyal Hizmetler San ve Tic A.Ş İstasyon Caddesi Eski Hal Karşısı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Kat:1 ' Yenişehir/DİYARBAKIR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstasyon Cad. Eski hal Karşısı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi 3. Katındaki Tiyatro Salonu YENİŞEHİR DİYARBAKIR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM, İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI VE GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
MED KENTSEL VE SOSYAL HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


Kişisel Koruyucu Donanım, İş Güvenliği Ekipmanları ve Kıyafet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/601068

1-İdarenin
a) Adresi : İstasyon Cad. Eski Hal Karşısı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Kat:1 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 5446648919 -
c) Elektronik Posta Adresi : yunusergul@windowslive.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kısım 102 Kalem Kişisel Koruyucu Donanım, İş Güvenliği Ekipmanları ve Kıyafet Mal Alım İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Med Kentsel ve Sosyal Hizmetler San ve Tic A.Ş İstasyon Caddesi Eski Hal Karşısı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Kat:1 ' Yenişehir/DİYARBAKIR
c) Teslim tarihi : İhale konusu malzemeler idarenin, beden, numara ölçüleri ve ürün renklerini belirten, ayrıca seri üretimden önce denenip uygunluk verilen örnek ürünlerin onaylandığı sipariş talep yazısına müteakip 45 gün içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstasyon Cad. Eski hal Karşısı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi 3. Katındaki Tiyatro Salonu YENİŞEHİR DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati : 20.12.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4,1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Her bir üründen ihale saatinden önce idareye 1 adet/takım/çift numune sunulacak olup ürünler teknik şartnamedeki özelliklere ilave olarak ergonomik özellikleri boyutuyla değerlendirilecektir. Her bir ürün için verilen numuneler hangi kısım hangi malzeme olduğu belirtilip ambalajda teslim edilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Yalnızca Kişisel Koruyucu Donanım İle İş sağlığı ve Güvenliği Malzemeleri teslim işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7,1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Med Kentsel ve Sosyal Hizmetler San ve Tic A.Ş İstasyon Cad. Eski hal Karşısı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi 1. Kat YENİŞEHİR/DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR