KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ

İş elbisesi satın alınacaktır

KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907110
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU TELGRAF 03.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/611139
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019 YILI 4 KISIM 41 KALEM SÜREKLİ İŞÇİ YAZLIK VE KIŞLIK KIYAFET ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ BEYHEKİM MAH. TURGUT ÖZAL CAD. NO:14 SELÇUKLU/KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019 YILI 4 KISIM 41 KALEM SÜREKLİ İŞÇİ PERSONEL YAZLIK VE KIŞLIK KIYAFET

KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ - BEYHEKİM SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019 YILI 4 KISIM 41 KALEM SÜREKLİ İŞÇİ PERSONEL YAZLIK VE KIŞLIK KIYAFET alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/611139

1-İdarenin

a) Adresi

:

BEYHEKİM MAH. TURGUT ÖZAL CAD. 14 42060 YAZIR SELÇUKLU/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3322631230-3454 - 3322631246 332 2243454

c) Elektronik Posta Adresi

:

beyhekimdh@konyabeyhekimdh.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2019 YILI 4 KISIM 41 KALEM SÜREKLİ İŞÇİ YAZLIK VE KIŞLIK KIYAFET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ AYNİYAT TÜKETİM DEPOSU

c) Teslim tarihi

:

1- SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANIR. İŞ BİTİRME TARİHİ 31.12.2019 DIR. (KIŞLIK KIYAFETLER) SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP EN GEÇ 30 (OTUZ) GÜN İÇİNDE, ( (YAZLIK KIYAFETLER) SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP EN GEÇ 60 (ALTMIŞ) GÜN İÇERİSİNDE AYNİYAT TÜKETİM DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR . BU HUSUSTA TÜM SORUMLULUK YÜKLENİCİYE AİTTİR. 2- TESLİM SONRASI DAĞITIMI YAPILAN GİYİM MALZEMELERİNDEN ÖLÇÜLERİ UYGUNSUZ, HATALI, KUSURLU, DEFOLU, YIRTIK VEYA DELİK MALZEMELER ÇIKARSA İLGİLİ FİRMA UYGUN OLMAYAN MALZEMELERİN YENİLERİNİ EN GEÇ (5) GÜN İÇRESİNDE TESLİM EDECEKTİR. 3- YUKARIDAKİ 2 (İKİ) NCİ MADDE HUSUSLAR KIŞLIK VE YAZLIK KIYAFETLER İÇİN AYRI AYRI UYGULANACAKTIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ BEYHEKİM MAH. TURGUT ÖZAL CAD. NO:14 SELÇUKLU/KONYA

b) Tarihi ve saati

:

18.12.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif edecekleri YAZLIK ve KIŞLIK ürünler için en az 1 (bir) adet numuneyi ihale tarih ve saatine kadar KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ İHALE BİRİMİ adresine üzerinde isteklinin unvanı ve ihtiyaç listesi kısım ve sıra numarası yazılı bir şekilde (firmaca önceden düzenlenmiş) tutanakla teslim edecektir. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir. İHALE SAATİ İTABARİ İLE Numune vermeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune değerlendirmesi sonucunda teknik şartnameye uygun bulunmayan numune ile ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İhale sonucunda Ekonomik Açıdan 1. Avantajlı Teklif Sahib olarak karar verilen ve sözleşme imzalanan firmanın / firmaların ilgili KISIM ve KALEMLERE ait malzemelerinden KIŞLIK KIYAFETLER İÇİN KISIM VE KALEMLERİN KALEMLERİN TAMAMINI en geç 30 (otuz) gün içinde KIŞLIK KIYAFETLER İÇİN KISIM VE KALEMLERİN KALEMLERİN TAMAMINI için en geç 60 (altmış) gün içerisinde idaremiz ayniyat tüketim deposuna teslim etmek zorundadır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİ İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ BEYHEKİM MAH. TURGUT ÖZAL CAD. NO:14 SELÇUKLU/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR