ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İş elbisesi alınacaktır

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/158038
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13 Kalem 3.500 Adet İşçi Kıyafeti Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.04.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8 Kat:5 Şişli Belediye Başkanlığı
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞİŞLİ İLÇESİ GENELİNDE YAPILACAK İNŞAAT ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 2020 YILI YAZLIK-KIŞLIK GİYİM

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ŞİŞLİ İLÇESİ GENELİNDE YAPILACAK İNŞAAT ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 2020 YILI YAZLIK-KIŞLIK GİYİM alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/158038

1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8 ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2127088888 - 2122101390
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@sisli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 Kalem 3.500 Adet İşçi Kıyafeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Fen İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Malzemeler işe başlanılmasına müteakip 31.12.2020 tarihine kadar Belediyenin ihtiyaç planlamasına göre ayrı ayrı talep edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8 Kat:5 Şişli Belediye Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 02.04.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif edilen ürünlere ait numuneleri ihale saatinden önce idareye sunmak zorundadır.İdare tarafından teslim alınan numuneler için Numune Teslim Tutanağı düzenlenecek ve bir örneği istekliye verilecektir. Numunelerin üzerinde firma adı, ihale kayıt numarası, ürün adı ve kalem numarasının yer aldığı etiket bulunacaktır. Etiketi olmayan numuneler değerlendime dışı bırakılacaktır. Numune Teslim Tutanağının bir örneği ihale teklif zarfı ile birlikte sunulacaktır.Numuneler için herhangi bir ücret ödenmeyecek ve sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içinde iade talebinde bulunan isteklilere numuneleri iade edilecektir. Süresi içinde talep edilmeyen numunelerin daha sonra iadesi yapılmayacaktır.
Numune değerlendirmeleri, 1 adet numune üzerinden yapılacak olup, değerlendirme sırasında numuneler teknik şartnameyi karşılasa dahi, kullanım kolaylığı ve sağlamlık açısından uygun olup olmadığına bakılarak değerlendirme yapılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8 Kat:5 Şişli Belediye Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR