SEYİTGAZİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İş ayakkabısı ve çizme satın alınacaktır

SEYİTGAZİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063998
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ İRADE 10.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/462696
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
- Emniyet(İş) Ayakkabısı.: 3.000 Çift -Çizme : 2.000 Çift Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Kırka-Seyitgazi/Eskişehir
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İŞ AYAKKABISI VE ÇİZME SATIN ALINACAKTIR
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


3000 Çift Emniyet(İş) Ayakkabısı ve 2000 Çift Çizme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/462696

1-İdarenin
a) Adresi : SARIKAYA MEVKII 26970 KIRKA SEYİTGAZİ/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2226812200 - 2226812202
c) Elektronik Posta Adresi : kirkatic@etimaden.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : - Emniyet(İş) Ayakkabısı.: 3.000 Çift -Çizme : 2.000 Çift
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Ambarı
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip nihai beden-ayak ölçüleri ve sayısının Yükleniciye bildirildiği günden itibaren çizme için 45 takvim günü, iş ayakkabıları için ise 65 takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Kırka-Seyitgazi/Eskişehir
b) Tarihi ve saati : 05.11.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
İş(Emniyet) Ayakkabısı için;
-Teklif edilen ayakkabıya ait TEİAŞ test raporu,
-EN 20345 ve EN ISO 13287 kalite belgeleri,
Çizme için;
-EN 20345'e göre üretildiğine dair belge,
-TS EN 50321 delinme gerilimi en az 20kV olan test belgesi teklif ile birlikte sunulmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-Teklif edilen iş ayakkabısına ait 44 numaralı numunenin idareye teslim edildiğine ilişkin tutanak ve ürüne ait katalog,
-Teklif edilen çizmeye ait 44 numaralı çizme-çorap numunesinin idareye teslim edildiğine ilişkin tutanak ve ürüne ait katalog teklif ile birlikte sunulmalıdır.
Talep edilen 2 kalem ürün için, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun örnek birer numune ihale tarih ve saatinden önce Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetimi Birimi Kırka Seyitgazi ESKİŞEHİR adresine teslim edilecek olup teslim edildiğine dair tutanak tutulacaktır. (Numune teslimindeki gecikmelerden idaremiz sorumlu olmayıp, numunelerin tesliminde ihale saati dikkate alınmalıdır.)
Numunelerin kargo ile işletme adresine gönderilmesi halinde, numunelerin Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetimi Birimi Kırka Seyitgazi ESKİŞEHİR adresine ihale tarih ve saatinden önce ulaştırılması gerekmektedir.Kargonun İdaremize ihale tarih ve saatinden sonra teslim edilmesinden yada teslim edilmemesinden İdaremiz sorumlu değildir. Numunelerin kargo ile gönderilmesi halinde teslim tutanağı aranmayacak olup kargo bilgileri esas alınacaktır.
Numunesi olmayan isteklilerin teklif zarfı açılmayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü Koruyucu Giyim ve İş Güvenliği Malzemeleri satışı benzer iş kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Muhaberat (Gelen Evrak) Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR