ÇANAKKALE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI

İnşaat malzemesi ve elektrik malzemesi alınacaktır

ÇANAKKALE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891352
Şehir : Çanakkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HEDEF 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BURASI ÇANAKKALE 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/567337
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 (İKİ) KISIM, 7 (YEDİ) KALEM İNŞAAT MALZEMESİ VE 19 (ONDOKUZ) KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ÇANAKKALE BOĞAZ K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI MERKEZ/ÇANAKKALE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇANAKKALE BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI

2 (İKİ) KISIM, 7 (YEDİ) KALEM İNŞAAT MALZEMESİ VE 19 (ONDOKUZ) KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/567337
1-İdarenin
a) Adresi : CEVATPASA MAH. NARA CAD. 17100 ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2862172460 - 2862172458
c) Elektronik Posta Adresi : canakkale.onrdestek@dzkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 (İKİ) KISIM, 7 (YEDİ) KALEM İNŞAAT MALZEMESİ VE 19 (ONDOKUZ) KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ÇANAKKALE BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI ONARIM MAL SAYMANLIĞI MERKEZ/ÇANAKKALE
c) Teslim tarihi : Yüklenici ihale konusu malları, ihale dokümanına ekli ihtiyaç listesinde belirtilen malzemeleri sözleşmenin imzalanmasını müteakip (izleyen) ilk günden (ilk gün dâhil) itibaren 10 (ON) takvim günü içerisinde tek parti halinde ÇANAKKALE BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM K.LIĞI'na teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÇANAKKALE BOĞAZ K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati : 16.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 2. KISIM : MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çanakkale Bakım Onarım ve İstihkam K.lığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇANAKKALE BOĞAZ K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI MERKEZ/ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR