ALTI EYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnşaat malzemesi, muhtelif taş, beton bordür ve yama asfaltı satın alınacaktır

ALTI EYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940584
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİSÖZ 06.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/51711
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
37 KALEM İNŞAAT MALZEMESİ, BETON PARKE TAŞI, BETON BORDÜR, KONKÖSÖRLE KIRILMIŞ ELENMİŞ TAŞ VE YAMA ASFALT MALZEME ALIMI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.02.2019 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
28.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Altıeylül Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu 7.Kat BALIKESİR / Balıkesir Altıeylül Belediye Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4.Kat - BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İNŞAAT MALZEMESİ, BORDÜR PARKE TAŞI, BETON BORDÜR, KIRMA TAŞ VE YAMA ASFALTI SATIN ALINACAKTIR
ALTIEYLÜL BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


37 KALEM İNŞAAT MALZEMESİ, BORDÜR PARKE TAŞI, BETON BORDÜR, KONKOSÖRLE KIRILMIŞ ELENMİŞ KIRMA TAŞ VE YAMA ASFALTI ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/51711

1-İdarenin
a) Adresi : Eski Kuyumcular Mah. Yeşilyol Sok. No:5 D:1 10100 KARESİ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2662410010 - 2662494854
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@altieylul.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 37 KALEM İNŞAAT MALZEMESİ, BETON PARKE TAŞI, BETON BORDÜR, KONKÖSÖRLE KIRILMIŞ ELENMİŞ TAŞ VE YAMA ASFALT MALZEME ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1. Kısım 30 Kalem İnşaat Malzemeleri Belediyemizin Paşaköy Fen Depo ve Pamukçu Tesislerine, 2. Kısım 3 Kalem Beton Kilitli Parke Taşı ve Bordürler Belediyemiz Fen İşlerince belirlenen yerlere, 3. Kısım 1 Kalem Yama Asfaltı Belediyemize ait kamyonlarla üretim yerinden alınacak ve 4. Kısım 3 Kalem Konkosörle Kırılmış Elenmiş Kırma Taşlar Belediyemize ait kamyonlarla taş ocağından teslim alınacaktır. Bütün kısımlar için sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içerisinde işe başlanarak 30.06.2019 tarihine kadar idare tarafından belirlenen miktarlarda ve zamanlarda peyderpey teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 5 gün içerisinde işe başlayıp, 30.06.2019 tarihine kadar istenilen miktarlarda ve zamanlarda peyder pey teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Balıkesir Altıeylül Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu 7.Kat
b) Tarihi ve saati : 28.02.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
3. Kısım 1 Kalem Yama Asfaltı (Asfalt Betonu Aşınma Tabakası) işi için aşağıda belirtilen belgeler sunulacaktır.
İş Yerinin (Tesisin) Altıeylül ilçesi sınırlarına karayolu uzaklığı en fazla 50km olduğunu gösteririr belge.
İlgili Kurumlardan alınmış her gün için 3500 ton yama asfaltını verebilecek olduğunu gösteren Kapasite Raporu' nu gösterir belge.
4. Kısım 3 Kalem Konkosörle Kırılmış Elenmiş Kırma Taş Alımı işi için aşağıda belirtilen belgeler sunulacaktır.
İlgili Kurumlardan alınmış İş Yeri (Taşocağı) Açma Ruhsatı
İş Yerinin (Taşocağının) Altıeylül ilçesi sınırlarına karayolu uzaklığı en fazla 10km olduğunu gösteririr belge.
İlgili Kurumlardan alınmış her gün 0-5 mm ebatlarındaki malzemeden 5000 ton, 0-25 mm ebatlarındaki malzemeden 10000 ton ve 0-38 mm ebatlarındaki malzemeden 5000 ton verebilecek olduğunu gösteren Kapasite Raporu' nu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Balıkesir Altıeylül Belediye Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4.Kat adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Balıkesir Altıeylül Belediye Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4.Kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR