KARADENİZ EREĞLİ 2. DENİZ İSTİHKAM TABUR KOMUTANLIĞI

İnşaat malzemesi alınacaktır

KARADENİZ EREĞLİ 2. DENİZ İSTİHKAM TABUR KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00968344
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 27.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/136708
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.K HARÇ BETON HZR BS.25 3600 M3,2.K BETON ÇELİK HASR 60000 KG: ÇUBUK DEMİR NERVÜRLÜ 8 MM 6000 KG VE ÇUBUK DEMİR NERVÜRLÜ 10 MM 2000 KG 3.K AGREGA GRA. TML MLZ. 5000 TON VE TAŞ OCAK 3100 TON 4.K TEL DEMİR BAĞLAMA 400 KG 5.K NAYLON SERA 3500 MM 3000 M Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KARADENİZ BÖLGE K.LIĞI İHALE ODASI KDZ.EREĞLİ/ZONGULDAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

5 KISIM 8 KALEM MALZEME ALIMI
2'NCİ DENİZ İSTİHKAM TABUR KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI


5 KISIM 8 KALEM MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/136708

1-İdarenin
a) Adresi : Hasan Canver Cad. Kırmacı Mah.No:8 EREĞLİ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3723150800 - 3723150818
c) Elektronik Posta Adresi : ikidenistbkom.butmly@dzkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.K HARÇ BETON HZR BS.25 3600 M3,2.K BETON ÇELİK HASR 60000 KG: ÇUBUK DEMİR NERVÜRLÜ 8 MM 6000 KG VE ÇUBUK DEMİR NERVÜRLÜ 10 MM 2000 KG 3.K AGREGA GRA. TML MLZ. 5000 TON VE TAŞ OCAK 3100 TON 4.K TEL DEMİR BAĞLAMA 400 KG 5.K NAYLON SERA 3500 MM 3000 M
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DENİZ HAVA KOMUTANLIĞI KARTEPE/KOCAELİ
c) Teslim tarihi : 2.Kısım, 3.Kısım, 4.Kısım ve 5.Kısımda bulunan malzemeler siparişi takiben tek partide 30 takvim günü içerisinde Deniz Hava Komutanlığına (Kartepe/KOCAELİ)'ye, 1.Kısım bulunan Harç Beton Hazır (BS.25) en az 60 partide pompalı olarak siparişi takiben 3 takvim günü içerisinde Deniz Hava Komutanlığına (Kartepe/KOCAELİ)'ye, en geç saat 15:30'a kadar teslim edilebilecek olup mesai saatleri dışında kabul edip etmemekte idare yetkilidir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KARADENİZ BÖLGE K.LIĞI İHALE ODASI KDZ.EREĞLİ/ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 19.04.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı KARADENİZ BÖLGE K.LIĞI ONARIM DESTEK K.LIĞI KARADENİZ EREĞLİ / ZONGULDAKadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARADENİZ BÖLGE K.LIĞI ONARIM DESTEK K.LIĞI KDZ.EREĞLİ/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR