BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnşaat malzemeleri satın alınacaktır

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01156321
Şehir : İzmir / Bornova
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BAKIŞ 01.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/136927
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
700 t. D. Çim.,2000 Torba T. Çim.,5000 m. B. Bordür Taşı,1000 m. K. Bordür Taşı,5000 m² K. B. Parke Taşı (8 cm),1500 m. B. Yağ. Oluğu,4000 t. Bypass, 5000 t. Kum (0/2 mm),3000 t. Balast 0/70 mm),2000 t. Mıcır (08/16 mm),2000 t. Filler,1000 A. Tuğla Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.05.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Fevzi Çakmak Cad: No.38 Bornova/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KISMİ TEKLİFLE DÖKME ÇİMENTO, TORBA ÇİMENTO, BETON BORDÜR TAŞI, KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI, BYPASS MALZEMESİ, BALAST MALZEMESİ, MICIR, KUM, FİLLER MALZEMESİ, BETON YAĞMUR OLUĞU VE BLOK TUĞLA SATIN ALINMASI İŞİ
BORNOVA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kısmi Teklifle Dökme Çimento, Torba Çimento, Beton Bordür Taşı, Kilitli Beton Parke Taşı, Bypass Malzemesi, Balast Malzemesi, Mıcır, Kum, Filler Malzemesi, Beton Yağmur Oluğu ve Blok Tuğla Satın Alınması İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/136927

1-İdarenin
a) Adresi : Fevzi Çakmak Caddesi No:38 35040 - BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2329992929 - 8502098361
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@bornova.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 700 t. D. Çim.,2000 Torba T. Çim.,5000 m. B. Bordür Taşı,1000 m. K. Bordür Taşı,5000 m² K. B. Parke Taşı (8 cm),1500 m. B. Yağ. Oluğu,4000 t. Bypass, 5000 t. Kum (0/2 mm),3000 t. Balast 0/70 mm),2000 t. Mıcır (08/16 mm),2000 t. Filler,1000 A. Tuğla
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Torba Çimento Fen İşleri Müdürlüğü Ambarına (Naldöken Mahallesi 129/10 Sokak No: 41 Bornova / İZMİR); Dökme Çimento, Beton Bordür Taşları (Büyük ve Küçük Boy), Kilitli Beton Parke Taşı, Beton Yağmur Oluğu, ByPass, Kum, Balast, Mıcır, Filler ve Tuğla Fen İşleri Beton Santrali (Naldöken Mahallesi 129/10 Sokak No: 49 Bornova / İZMİR) adresine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İdarenin talepleri doğrultusunda partiler halinde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Fevzi Çakmak Cad: No.38 Bornova/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 07.05.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 1. Kısım, 2. Kısım kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Fevzi Çakmak Cad: No.38 Bornova/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR