MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnşaat malzemeleri satın alınacaktır

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/10446
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.kısım 120.000 adet Tuğla,2.kısım 2500 torba çimento,3.kısım 750 torba kireç,4.kısım 700 ton kum
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU-MERKEZEFENDİ MAHALLESİ 3819 SOKAK (NUR SOKAK) NO:80/B YUNUSEMRE/MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MBB MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEFİN HİZMETLERİ ŞUBE MÜD BÜNYESİNDE DEFİN HİZMETLERİ VE MEZARLIK BAKIM ONARIMINDA KULLANILMAK ÜZERE İNŞAAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI


“MBB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Defin Hizmetleri Şube Müd Bünyesinde Defin Hizmetleri ve Mezarlık Bakı Onarımında Kullanılmak Üzere İnşaat Malzemesi Alımı İşi” alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/10446

1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ EFENDİ MAH.3819 SOKAK NO:80/B YUNUSEMRE/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2362314580-2011 - 2362387243
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@manisa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Miktar:1.kısım 120.000 adet Tuğla,2.kısım 2500 torba çimento,3.kısım 750 torba kireç,4.kısım 700 ton kum Türü:Mal alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula, Alaşehir, Turgutlu ilçelerindeki merkez mezarlık alanına ve Manisa Merkez Gasilhane Hizmet Binasına 09:00-15:00 saatleri arası idarenin istediği miktarda peyder pey bir şekilde firma yetkilisi tarafından firma vasıta ve elemanları ile teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 5 takvim günü içinde iş teslimi yapılacak olup ; mallar idarece belirtilen miktar ve sayıdaki malzemeler için özel teknik şartnamede istenilen özelliklere uygun olacak şekilde 1.parti (malzemelerin %5’i kadar) 10 takvim günü içinde, kalan malzemeler ise kalan süre zarfında özel teknik şartnamede istenilen özelliklere uygun olacak şekilde Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula,Alaşehir,Turgutlu ilçelerindeki merkez mezarlık alanına ve Manisa Merkez Gasilhane Hizmet Binasına 09:00-15:00 saatleri arası idarenin istediği miktarda peyder pey bir şekilde firma yetkilisi tarafından firma vasıta ve elemanları ile teslim edilecektir.İş her halukarda 31.12.2020 tarihinde bitecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU-MERKEZEFENDİ MAHALLESİ 3819 SOKAK (NUR SOKAK) NO:80/B YUNUSEMRE/MANİSA
b) Tarihi ve saati: 22.01.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli 4. kısım kum için ; Kumu nereden temin edeceğini Kum ocağı işletme ruhsatı ve Gayri sıhhi Müessese ruhsatı asılları ile belgeleyecektir. İstekliye ait işletme ruhsatlı ve Gayri sıhhi Müessese ruhsatlı Kum ocağı yok ise işletme ruhsatı olan başka bir firma ile yapılmış sözleşme kabul edilecektir. Maden arama ruhsatı Kum ocağı işletme ruhsatı olarak kabul edilmeyecektir. Yukarıda yazılı belgelerin aslı veya noter onaylı sureti veya ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR idarece onaylı suretini teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı belgesinin ekinde imalatçıya ait Kum ocağı işletme ruhsatı ve Gayri sıhhi Müessese ruhsatının noter onaylı sureti veya ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR idarece onaylı fotokopisini sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler 1.kısım tuğla için TS EN 771-1+A1, 2.kısım Çimento için TS 12143 , 4.kısım kum için TS 706 EN 12620+A1 belgelerini teklif kapsamında sunacaklardır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-MERKEZEFENDİ MAHALLESİ 3819 SOKAK (NUR SOKAK) NO:80/B YUNUSEMRE/MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR