KÖPRÜKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnşaat malzemeleri satın alınacaktır

KÖPRÜKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00787782
Şehir : Erzurum / Köprüköy
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 14.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/182122
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
46 KALEM İNŞAAT MALZEMESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.05.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Köprüköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KÖPRÜKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNŞAAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

KÖPRÜKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

46 KALEM İNŞAAT MALZEMESİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/182122

1-İdarenin

a) Adresi

:

ŞEHİTLER MAHALLESİ NECATİ ERER CADDESİ 79 25320 KÖPRÜKÖY/ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası

:

4426912097 - 4426912097

c) Elektronik Posta Adresi

:

koprukoy-belediyesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

46 KALEM İNŞAAT MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Köprüköy Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi 3 km etrafı teslim yeri kabul edilecektir. Köprüköy merkezde bulunan firmalar için merkezde bulunan depoları, ilçe dışından katılacak firmalar için Köprüköy İlçe Merkezinde oluşturacakları yasal (izinli) depolama alanından mal teslimi yapılacaktır. Teslimat esnasında Belediyeye ait nakliye aracına yükleme yükleniciye aittir. Yükleme esnasında zarar gören malzemeler teslim alınmayacaktır. Malzemeler günlük peyder pey teslim alınacaktır. Agregaların temin edileceği ocak ilçe merkezine 20 km’lik sınır içerisinde ise Belediyemiz araçları peyder pey agreaga teslim alacaktır. Teslimat ocakta sağlanacaktır. Ocaktaki yükleme yüklenici tarafından yapılacaktır. Agregaların temin edileceği ocak ilçe merkezine 20 km’lik sınır dışında ise talep edilen agregalar Köprüköy Belediye Başkanlığı Fen İşleri Şantiye Şefliğine peyder pey teslim edilecektir. Ocaktaki yükleme ve depodaki boşaltma yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu durumda nakliye yüklenici tarafından karşılanacaktır. Hazır betonların ilçe sınırları içerisindeki tüm mahallelere beton mikseri ile nakliyesi ve pompalı pozlarda pompa ile betonun dökülmesi yükleniciye aittir. Sipariş verilen malzemeler en geç bir sonraki gün öğleden önce teslim edilecektir. Alınacak malzemeler yapılması planlanan işler için belirlenmiş olup herhangi bir işin yapılmaması halinde ilgili kalem mallar alınmayacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan 5 gün içinde başlamak üzere günlük peyder pey alım yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Köprüköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

:

10.05.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Köprüköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Köprüköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR