SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnşaat malzemeleri, iş güvenliği ve sarf malzeme satın alınacaktır

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909643
Şehir : İstanbul / Sultangazi
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASYA 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/627405
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
86 Kalem Malzemesi Mal Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SULTANGAZİ / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SULTANGAZİ İLESİ DÂHİLİNDEKİ PARK VE YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ İNŞAAT MALZEMELERİ, DEMİR MALZEMELER, İŞ GÜVENLİĞİ VE SARF MALZEME ALIMI İŞİ

SULTANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Sultangazi İlesi Dâhilindeki Park ve Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Çeşitli İnşaat Malzemeleri, Demir Malzemeler, İş Güvenliği ve Sarf Malzeme Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/627405

1-İdarenin
a) Adresi :
Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Kat:2 SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124593557 - 2124593533
c) Elektronik Posta Adresi : parkvebahceler@sultangazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
86 Kalem Malzemesi Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SULTANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren işin süresi boyunca idarenin istediği tarih ve miktarlarda teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :
SULTANGAZİ / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 28.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
A) GETİRİLECEK NUMUNELER İLE SUNULMA ŞEKLİ:
1. Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yer Alan;
*Poz No:7 - Shingle Desenli Kumlu Membran
*Poz No:8 - EPDM Granül (Renkli)
*Poz No:9 - SBR - EPDM Bağlayıcı Yapıştırıcı
*Poz No:10 - Taş Yapıştırıcı
*Poz No:12 - Bank Tahtası
*Poz No:13 - Sapelli Bank Tahtası
*Poz No:14 - Sfero Döküm Bank Ayağı
*Poz No:41 - 1/2 Bahçe Hortumu
*Poz No:45 - Silikon Emülsiyon Esaslı Su Bazlı Dış Cephe Boyası
*Poz No:46 - Mamul Yağlı Boya
*Poz No:47 - Antipas
*Poz No:48 - Vernikli Pinoteks
*Poz No:50 - Şeffaf Vernik
*Poz No:59 - Futbol Kale Ağı
*Poz No:60 - Voleybol Filesi
*Poz No:62 - Tenis Kortu Filesi Yedek
*Poz No:66 - 120 lt Tekerlekli Kapaklı Çöp Kovası
*Poz No:67 - Saray Çöp Kovası
*Poz No:68 - Şeffaf Çöp Poşeti
*Poz No:69 - El Arabası
*Poz No:71 - İnşaat Kazması
*Poz No:72 - Kazma Sapı
*Poz No:73 - Çöpçü Faraşı Saplı
*Poz No:74 - Battal Süpürge
*Poz No:75 - Battal Çalı Süpürge
*Poz No:76 - Süpürge Sapı
*Poz No:77 - İnşaat Küreği
*Poz No:78 - Kürek Sapı
*Poz No:80 - İşçi Eldiveni
*Poz No:81 - İnşaat Eldiveni
B) NUMUNE KABUL ŞARTLARI
1. Numuneler; Teknik Şartnamesine uygun, her numune üzerinde İhale Kayıt Numarası, istekli firma adı, malzeme sıra numarası ile malzeme cinsi/adı yazılı olacak etiketler ile yukarıda belirtilen şartlarda ve ihale saatinden 1 saat öncesine kadar hazır bir şekilde sunulacaktır. Bu şekilde sunulmayan numuneler, Numune Teslim Alma Yetkilisi tarafından alınmayacaktır. Ayrıca istekliler tarafından sunulan numunelerin tamamı ihale saatinden 1 saat öncesine kadar teslim alanına getirilmek zorundadır. (Belirtilen saatten sonra malzeme girişine izin verilmeyecektir.)
2. İstekliler tarafından getirilen numunelerin indirilmesi, ölçüm noktalarına taşınması ve buradan idarenin belirlediği istif alanına götürülmesi işleri istekli firmalara aittir. Numuneler teslim alanına kadar oluşacak tüm olumsuzluklardan istekli firmalar sorumlu olacaktır.
3. İdaremizin Numune Teslim Alma Yetkilisi tarafından, daha sonradan yaşanması muhtemel karışıklıkların önüne geçilmesi amacıyla getirilen malzemeler detaylı bir şekilde fotoğraflanarak tutanağa eklenecektir. Tutanaklar ile fotoğraflar taraflarca imzalanarak numuneler teslim alınacaktır. Tutanağın bir sureti de istekliye verilecektir. (Malzemeler Habibler Mahallesi 2689 Sk. adresinde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlık Depo Alanına teslim edilecektir.)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her türlü nalbur malzemeleri ve inşaat malzemeleri alım işi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sultangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar UĞURMUMCU MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:54 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR