PASİNLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnşaat malzemeleri alınacaktır

PASİNLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01041781
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 22.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/398991
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 m3 İnce sıva veya derz kumu 40 ton Portland çimentosu 215 m3 C 12/15 beton 50 m3 C 20/25 beton 2 m3 Çam kerestesi 2750 ad. Andezit bordür 2250 m2 Andezit plak 4750 m2 8 cm.beton parke taşı 1400 m lu beton oluk taşı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
PASİNLER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUMKAPI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:1 PASİNLER/ERZURUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İNŞAAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

PASİNLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PASİNLER TURİZM TESİS ALANLARI ULAŞIM YOLU PROJESİ İÇİN MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/398991

1-İdarenin
a) Adresi : ERZURUMKAPI MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ 1 25300 PASİNLER/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4426613584 - 4426613361
c) Elektronik Posta Adresi : pasinlerbelediyesi@windowslive.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 m3 İnce sıva veya derz kumu 40 ton Portland çimentosu 215 m3 C 12/15 beton 50 m3 C 20/25 beton 2 m3 Çam kerestesi 2750 ad. Andezit bordür 2250 m2 Andezit plak 4750 m2 8 cm.beton parke taşı 1400 m lu beton oluk taşı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Beton hariç diğer tüm mallar Pasinler Belediyesi Fen İşleri Şantiyesine teslim edilecektir. Hazır betonlar ise ilçe sınırları içerisindeki tüm mahallelere beton mikseri ile ve gerektiğinde pompa dahil nakledilecek ve teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 3 gün içerisinde teslimata başlanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : PASİNLER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUMKAPI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:1 PASİNLER/ERZURUM
b) Tarihi ve saati : 17.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar PASİNLER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUMKAPI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:1 PASİNLER/ERZURUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR