SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnşaat malzemeleri alınacaktır

SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941108
Şehir : Aydın / Söke
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖKE 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/30912
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.KISIM =3.500TON BETONLUK KUM,21.300TON TEMEL MALZEME,17.000TON 0-3mm KIRMATAŞTOZU (KUM),10.000TON 5-15mm MICIR,1.000TON PERDAHLIK SIVA KUMU,4.200TON BALAST MALZEME 2.KISIM=4.000TON TS EN 197-1 CEM I 42,5R PORTLANT DÖKME ÇİMENTO Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.03.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SÖKE BELEDİYESİ MECLİS SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İNŞAAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

SÖKE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KUM, MICIR VB. İLE DÖKME ÇİMENTO ALIMI 2019 alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/30912

1-İdarenin
a) Adresi : KONAK MAHALLESI SARAÇLAR CADDESI 21 09200 SÖKE/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2565182311 - 2565182093
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri_1@soke.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.KISIM =3.500TON BETONLUK KUM,21.300TON TEMEL MALZEME,17.000TON 0-3mm KIRMATAŞTOZU (KUM),10.000TON 5-15mm MICIR,1.000TON PERDAHLIK SIVA KUMU,4.200TON BALAST MALZEME 2.KISIM=4.000TON TS EN 197-1 CEM I 42,5R PORTLANT DÖKME ÇİMENTO
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SÖKE BELEDİYESİ BAĞARASI KAVŞAĞINDAKİ ŞANTİYE İLE ARITMA TESİSİ YANINDA BULUNAN ASFALT VE PARKE ŞANTİYELERİ
c) Teslim tarihi : İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMENİN TÜRÜ VE MİKTARI GÜNLÜK OLARAK YÜKLENİCİYE BİLDİRİLECEK,İHALE KAPSAMINDAKİ MALZEMELERİN TAMAMI SÖZLEŞME SÜRESİ İÇERİSİNDE İHTİYAÇ MUKABİLİNDE PEYDER PEY TESLİM ALINACAKTIR.BELEDİYEMİZ BAĞARASI KAVŞAĞINDA VE ARITMA TESİSİ YANINDA BULUNAN ASFALT ŞANTİYESİNE TESLİM EDİLEN MALZEMELER TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ NİTELİK VE ŞARTLARA UYGUN OLARAK SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN EN GEÇ (2) İKİ TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.AYRICA BELEDİYEMİZCE GETİRİLEN MALZEMELERİN AYRI BİR KANTARDA TARTILMASI TALEBİ OLURSA YÜKLENİCİ BU TALEBİ KARŞILAYACAK VE BU TARTI İÇİN HERHANGİ BİR ÜCRET TALEBİNDE BULUNMAYACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SÖKE BELEDİYESİ MECLİS SALONU
b) Tarihi ve saati : 04.03.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İSTEKLİNİN ADINA DÜZENLENMİŞ SANAYİ SİCİL BELGESİ
b) İSTEKLİNİN ÜYESİ OLDÜĞÜ MESLEK ODASI TARAFINDAN İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN KAPASİTE RAPORU
c) İSTEKLİNİN KAYITLI OLDÜĞÜ MESLEK ODASI TARAFINDAN İSTEKLİ ADINA DÜZENLENMİŞ İMALAT YETERLİLİK BELGESİ
d) İSTEKLİNİN KAYITLI OLDÜĞÜ MESLEK ODASI TARAFINDAN İSTEKLİ ADINA DÜZENLENMİŞ VE TEKLİF ETTİĞİ MALA İLİŞKİN YERLİ MALI BELGESİ
İSTEKLİ İMALATÇI OLDUĞUNU YUKARDAKİ BELGELERDEN BİRİNİ SUNARAK TEVSİK EDECEKTİR
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
2. KISIM İÇİN TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER ALINACAK ÇİMENTONUN TS EN 197-1 CEM I 42.5R STANDARTLARINA UYGUN OLDÜĞÜNA DAİR BELGE TEKLİF MEKTUBU EKİNDE VERİLECEKTİR
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1.KISIM HER TÜRLÜ KUM,TEMEL MALZEME,MICIR SATIŞ İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
2.KISIM HER TÜRLÜ ÇİMENTO SATIŞ İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SÖKE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SÖKE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR