SURUÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Inşaat malzemeleri alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00810780
Şehir : Şanlıurfa / Suruç
Yayınlandığı Gazeteler

ŞANLIURFA OLAY 24.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAP GÜNDEMİ 24.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/222704
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13 KALEM İNŞAAT MALZEMESİ (SIVA KUMU, BETON KUMU, İÇ DIŞ CEPHE BOYALARI, TAVAN BOYASI, ASTAR BOYASI, SERAMİK, FAYANS, ÇİMENTO, İNŞAAT DEMİRİ, BRİKET) MAL ALIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.05.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DİKİLİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:4 SURUÇ/ŞANLIURFA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SURUÇ İLÇE SINIRLARINDA BULUNAN MUHTELİF YERLERDE KULLANILMAK ÜZERE İNŞAAT MALZEMELERİ ALIM İŞİ

alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/222704
1-İdarenin
a) Adresi : DİKİLİ MAH. ATATÜRK BUL. NO: 2 SURUÇ/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4146118074 - 4146119912
c) Elektronik Posta Adresi : surucbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 KALEM İNŞAAT MALZEMESİ (SIVA KUMU, BETON KUMU, İÇ DIŞ CEPHE BOYALARI, TAVAN BOYASI, ASTAR BOYASI, SERAMİK, FAYANS, ÇİMENTO, İNŞAAT DEMİRİ, BRİKET) MAL ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İDARENİN GÖSTERECEĞİ YERE MALLAR TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : 1-Tüm malzemeler sözleşmenin imzalanmasına müteakip 180 takvim günü içerisinde peyder pey teslim alınacaktır. Teslimat programı İdare tarafından belirlenecek olup , yüklenicinin kendisine tebliğ edilmesinden sonra 5 gün içinde İdarenin göstereceği yere mallar teslim edilecektir. 2-Her parti malın teslim edilmesinden sonra o parti mala yönelik kabul yapılacaktır. 3-Evsafı açısından uygun bulunmayan malzemeler kabul edilmeyecek olup ,uygun olmayan malzemeler 2 iş günü içerisinde uygunlarıyla değiştirilecektir. 4-Tüm malzemeler aranan TSE standartlarına cevap verecek nitelikte olacak ve İdarenin istemesi durumunda ibraz edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DİKİLİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:4 SURUÇ/ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati : 31.05.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SURUÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmelerizorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SURUÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer ususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR