İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İmplant ve üst yapı malzemesi alımı ihale usulüyle yapılacaktır

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091733
Şehir : İstanbul / Beykoz
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/006
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 kalem  makro ve mikro yüzey özellikli kemik seviyesi implant ve üst yapı malzemesi alımı  (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamededir).
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

MAKRO VE MİKRO YÜZEY ÖZELLİKLİ KEMİK SEVİYESİ İMPLANT VE ÜST YAPI MALZEMESİ ALIMI İŞİ İHALE İLANI


T.C. İstanbul Medipol Üniversitesinin 2 kalem makro ve mikro yüzey özellikli kemik seviyesi implant ve üst yapı malzemesi alımı işi, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası: 2019/006
1. İdarenin
a. Adresi : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Mahallesi Ekinciler
Cad. No:19 Kavacık/İstanbul
b. Telefon ve faks numarası : 0216 681 53 59-0216 681 53 18
c. Elektronik Posta Adresi : satinalma@medipol.edu.tr
ç. İhale Dokümanının Görülebileceği ve : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Satınalma ve Tedarik
Satınalınabileceği Adres Yönetim Ofisi Kuzey Kampüs Kavacık/İstanbul
d. İhale Dokümanı Satış Bedeli :50,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını
satınalmaları zorunludur.)
e. İhale doküman bedelinin yatırılacağı : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire
banka hesabı Başkanlığı (Hesap Adı: İstanbul Medipol Üniversitesi - IBAN TR38 0001 2009 8960 0010 2609 38)
f. İhale Usulü :Açık İhale Usulü- Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale
Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi
2. İhale konusu işin
a. Niteliği, türü ve miktarı : 2 kalem makro ve mikro yüzey özellikli kemik seviyesi implant ve
üst yapı malzemesi alımı (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamededir).
b. Teslim Yeri : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi
c. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.
ç. Teslim Süresi : 7 (yedi) takvim günüdür.

3. İhalenin
a. Yapılacağı yer : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü
Senato Odası.
b. Tarihi ve saati : 06.12.2019 - 11:00
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair son 6 ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.3. İhale tarihi itibariyle İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olmadığına dair belge,
4.4. İhale tarihi itibariyle İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olmadığına dair belge,
4.5. İhale tarihi itibariyle Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,
4.6. İhale tarihi itibariyle Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge,
4.7. İhale tarihi itibariyle İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair belge,
4.8. İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge.
4.9. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.10. Teklif edilen bedelin % 6 sından az olmamak üzere geçici teminat.
4.11. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.12. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.12.1. İstekliler ve teklif ettikleri ürün/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ya da Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 'ne kayıtlı ve tıbbi cihazlar /ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde ''Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır'' ibaresi aranacaktır. Ayrıca piyasaya tıbbi cihazlar/ürünler arz eden ve ihaleye teklif veren isteklilerin, TİTUBB ya da ÜTS 'de ilgili ürünlerin tedarikçi firmalarının (üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmış olması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB ya da ÜTS kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri) teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB ya da ÜTS kayıtları ile birlikte sunacaklardır.
4.12.2. İstekliler teklif ettikleri sisteme ait TİTUBB ya da ÜTS kod numaralarını teklif mektubu eki cetvelde veya ayrı bir liste halinde ihale dosyasında sunacaklardır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) ya da Ürün Takip Sistemi (ÜTS) mevzuatı kapsamı dışında olan tıbbi malzemeler için Üretici/İthalatçının Yönetmelikler kapsamında olmadığı ile ilgili yazılı beyanı ihale dosyasında sunulacaktır.
4.12.3. Teklif edilen cihazın Ulusal Bilgi Bankası numarası yoksa ulusal veya uluslararası geçerliliği olan standartlara ve/veya normlara uygunluk belgesi (CE veya EEC veya EC veya FDA) olmalı ve istekliler teklifinde belgelendirmelidir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü Satınalma ve Tedarik Yönetim Ofisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecek olup işin tamamına teklif verilecektir.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
10. Malların teslim süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 7 (yedi) takvim günüdür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR