AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İmplant satın alınacaktır

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01099117
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

SES 13.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/638858
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2020-2021 YILLARI AYDIN ADSM İÇİN İMPLANT ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ KONFERANS SALONU- ZEYBEK MAH. İZMİR BLV. NO:118 KAT:2 EFELER/AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İMPLANT SATIN ALINACAKTIR

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2020-2021 YILLARI AYDIN ADSM İÇİN İMPLANT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/638858

1-İdarenin
a) Adresi : ZEYBEK MAH. İZMİR BLV. NO:118 09100 MERKEZ EFELER/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562135000 - 2562128744
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@aydinsaglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2020-2021 YILLARI AYDIN ADSM İÇİN İMPLANT ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe başlanacak olupsipariş verilen miktar üzerinden, sipariş yazısının yükleniciye tebliğinden (posta, fax veya e mail) itibaren 5 gün içinde mesai saatleri içerisinde teslimat gerçekleştirilecektir. Malzemeler son kullanma tarihlerinin dolmasına 3 (Üç) ay kala, ilgili Kurum tarafından bildirildiği takdirde 15 (onbeş) gün içerisinde, yüklenici firma tarafından uzun miatlılar ile değiştirilecektir. Malzemelerin teslim yeri ve tarihi, ilgili İdare tarafından yazılı, telefon veya faks yolu ile bildirilecektir. Teslimat muayene komisyonu üyelerine yapılacaktır. Yüklenici teslim tarihini en az 1 (bir) gün öncesinden yazılı ve/veya sözlü olarak ilgili İdareye bildirilecektir. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde teslimat yapılmayacaktır ve kabul edilmeyecektir.Teslimat 08.30 ile 15.30 arası yapılacaktır.Aksi hallerde doğacak sorumluluk Yükleniciye aittir. Malzemelerin depodaki yerine kadar taşıtılması Yükleniciye aittir ve teslimat Yüklenicinin yetkili elemanlarınca yapılacaktır Yüklenici sözleşme süresi içerisinde teslim zaman ve şartlarına 3 (Üç) defa uymadığı ve bu aksaklık mücbir sebeplerden kaynaklanmadığı takdirde Kati Teminatı hazineye irat kaydedilir. Muayene Komisyonunca gerekli görüldüğünde Kamu Kurumlarına analiz için numune gönderilebilir. Bu durumda analiz giderleri yükleniciye aittir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ KONFERANS SALONU- ZEYBEK MAH. İZMİR BLV. NO:118 KAT:2 EFELER/AYDIN
b) Tarihi ve saati : 08.01.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş üretim izni veya ithal izni belgesine sahip olmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB sisteminde kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan (üretilen veya ithal edilen) tüm ürünlerin, TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları ihale dosyasında sunacaktır.
2.Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün TİTUBB Kayıt Birim Zorunluluğu kapsamında implantlar için istemiş olduğu; Küresel Ürün numarası (Barkod Numarası), ihaleye katılan bayinin TİBUBB Firma Tanımlayıcı numarası ürünün üreticisinin/ithalatçının TİBUBB Firma Tanımlayıcı Numarası ile implanta ait seri /lot/parti numaralarının olduğunun belgelendirilmesi gerekmektedir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-Son teklif verme saatine kadar Set ürünlerin tamamının numuneleri idareye teslim edecektir.
-Teslim edilen numuneler üzerinde isteklinin unvanı, telefon numarası, ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası, ürünün onaylanmış barkod numarası kolay çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde belirtilecektir. (Numuneler teklif dosyasında sunduğu UBB ile aynı olmak zorundadır.)
- Numuneler; ihale komisyonunun uzman üyelerince teknik şartname kriterlerine ve/veya klinik uygulamaya uygunluk yönünden değerlendirilecektir. Numuneler denenerek de değerlendirme yapılabilecektir. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTUBB) kayıtlı ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir.
- Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
-Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğu aşamasınde ve ürün teslimleri aşamasında idare gerekli gördüğü ürünleri Test ve analiz için kamu kurum ve kuruluşlarına gönderibilecek ve herhangi bir ücret öngörülmesi durumunda ücret isteklilerce karşılanacaktır


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ - ZEYBEK MAH. İZMİR BLV. NO:118 EFELER/AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR