İLKADIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlkadım Belediyesi çocuk oyun grupları ve spor kondisyon aletleri alacak

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888468
Şehir : Samsun
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE ARENA 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/556742
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6 KALEM ÇOCUK OYUN GRUBU, 8 KALEM AÇIK ALAN SPOR KONDİSYON ALETİ, 1 KALEM OYUN ALANI UYARI PANOSU, 1 KALEM KAUÇUK Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BAHÇELİEVLER MH. ŞEHİT MEHMET SANDIKÇI SK. NO:1 İLKADIM BELEDİYESİ GAZİ HİZMET BİNASI 1. KAT TOPLANTI SALONU 55070 İLKADIM/SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇOÇUK OYUN GRUPLARI VE AÇIK ALAN SPOR KONDİSYON ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR
İLKADIM BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOÇUK OYUN GRUPLARI VE AÇIK ALAN SPOR KONDİSYON ALETLERİ ALIMI -6 alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/556742
1-İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler mahallesi Şehit Mehmet Sandıkcı sokak 1 55070 İLKADIM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3624441919 - 3622317560
c) Elektronik Posta Adresi : serkan-bingol@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 KALEM ÇOCUK OYUN GRUBU, 8 KALEM AÇIK ALAN SPOR KONDİSYON ALETİ, 1 KALEM OYUN ALANI UYARI PANOSU, 1 KALEM KAUÇUK
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : DEREBAHÇE MAHALLESİ KOŞU VE BİSİKLET YOLU OYUN ALANLARI, KIŞLA MAHALLESİ PARKI, FATİH MAHALLESİ MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI, REŞADİYE MAHALLESİ REŞADİYE PARKI VE ÇAYKARA PARKI, ADALET MAHALLESİ ADALET PARKI, KADIFEKALE MAHALLESİ CEVHER DUDAYEV PARKI
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 35 takvim günü içerisinde peyderpey olarak mahal listesinde belirtilen yerlere montajı yapılacaktır. Muayene ve kabul işleri montaj yerlerinde yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BAHÇELİEVLER MH. ŞEHİT MEHMET SANDIKÇI SK. NO:1 İLKADIM BELEDİYESİ GAZİ HİZMET BİNASI 1. KAT TOPLANTI SALONU 55070 İLKADIM/SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 29.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a-İsteklinin adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c-İstekinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
d-İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
e-İsteklinin yetkili satıcı olması durumunda, yetkili satıcı olduğuna ilişkin belge ile imalatcıya ait yukardaki belgelerden herhangi birisini ibra etmek zorundadır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

1-TS EN 1176-2 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metodları)
2-TS EN 1176-3 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3: Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metodları)
3- TS EN 1176-5 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 5: Atlıkarıncalar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metodları)
4-TS EN 1176-6 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metodları)
5-TS 12427 ( Yetkili Servisler-Oyun, Spor ve av amaçlı alet ve makineler için- Kurallar (Hizmet Yeterlilik Belgesi)
6-TS EN 16630 Sabit olarak kurulmuş Açık hava egzersiz ekipmanları- Güvenlik Gereklilikleri ve Test Metodları
7-Teknik Şartnamede Belirtilen bütün TS raporları ve Deney raporları ve istenilen bütün belgeler teklif dosyası içerisinde idareye sunulacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
7.5.6.1 Teknik şartnamede belirtilen 1 NOLU OYUN GRUBU, İKİLİ SALINCAK, ZIPZIP, TAHTEREVALLİ, MODEL1, MODEL 2, MODEL 3, MODEL 4, MODEL 5, MODEL 6, MODEL 7 numaralı AÇIK ALAN SPOR KONDİSYON ALETLERİ ürünlerinden 1 er adet numuneyi İhale saatinden önce idarenin göstereceği alana geçici montajını yapacak ve tutanakla teslim edilecektir. Teslim tutanağı ihale teklif dosyasına eklenecektir.
7.5.6.2 Numune teslim etmeyen veya eksik teslim eden isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7.5.6.3 İstekli firmalarca numunelerin teslim edildiğine dair numune teslim tutanağı , ihale teklif dosyasında sunacak olup, numune teslim tutanağını ihale teklif dosyasında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7.5.6.4 İstekliler tarafından getirilen numunelerin indirilmesi, taşınması ve istiflenmesi, kurulması gibi işler istekli firmalara aittir. bu aşamalarda oluşacak tüm olumsuzluklardan istekli firmalar sorumlu olacaktır.
7.5.6.5 Numuneler teknik Şartnamede yer alan niteliklere göre kontrol edilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel sektörde tek sözleşmeye dayalı, Çocuk oyun grubu ve zemin kaplaması mal alım işleri kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı BAHÇELİEVLER MH. ŞEHİT MEHMET SANDIKÇI SK. NO:1 İLKADIM BELEDİYESİ GAZİ HİZMET BİNASI 3. KAT PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 55070 İLKADIM/SAMSUN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BAHÇELİEVLER MH. ŞEHİT MEHMET SANDIKÇI SK. NO:1 İLKADIM BELEDİYESİ GAZİ HİZMET BİNASI 3. KAT PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 55070 İLKADIM/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR