KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İlaç ve tıbbi sarf malzeme alımı yapılacaktır

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090596
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

SON SAAT 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/609249
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
VETERİNER İLAÇ, BEŞERİ İLAÇ, SARF MALZEMESİ VE YAKALAMA EKİPMANLARI 4 KISIM MAL ALIMI 76 KALEM Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEKTİR.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ VE İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ İHALE KOMİSYON TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEME VE YAKALAMA EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

VETERİNER İLAÇ, BEŞERİ İLAÇ, SARF MALZEMESİ VE YAKALAMA EKİPMANLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/609249

1-İdarenin
a) Adresi : YUKARI MAHALLE BELEDİYE CADDESİ NO:6 (SATINALMA BİRİMİ) KARTAL/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2162805718 - 2162805503
c) Elektronik Posta Adresi : saadetkun@kartal.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : VETERİNER İLAÇ, BEŞERİ İLAÇ, SARF MALZEMESİ VE YAKALAMA EKİPMANLARI 4 KISIM MAL ALIMI 76 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : TESLİM SÜRESİ 45 TAKVİM GÜNÜDÜR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ VE İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ İHALE KOMİSYON TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 26.12.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
VETERİNER İLAÇ: Teslim edilecek ilaçların son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
BEŞERİ İLAÇ: Teslim edilecek ilaçların son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

SARF MALZEMELERİ LİSTESİNDEKİ SIRA NUMARASI VE MALZEMENİN ADI
1. ameliyat malzemesi steril serviyet ; disp.steril düz örtü, 60*90 cm ebadında deliksiz olmalıdır.
2. ameliyat malzemesi steril serviyet; 75*90 cm , delikli, bantlı ,steril tek kullanımlık olmalıdır.
9. flaster 5 m x 5 cm , esnek , hipoallerjenik , tıbbi, beyaz renkte olmalıdır.
10. flaster 10 m x 10 cm , esnek , hipoallerjenik , tıbbi, beyaz renkte olmalıdır.
13. enjektör 50 ml, çam ağızlı olmalıdır.
18. nitril eldiven kırmızı -siyah nitril işçi eldiveni, 9 numara olmalıdır.
20. kağıt havlu içten çekmeli, çift katlı, 6'lı paket halinde, 4 kg ağırlığında, totalde 66 metre uzunluğunda olmalıdır.
21. yüz maskesi EN 149:2001 standartlarına uygun , beyaz, filtresi ön tarafta olan toz,sis ve duman maskesi
YAKALAMA EKİPMANLARI VE KLİNİK MALZEMELERİ LİSTESİNDEKİ SIRA NUMARASI VE MALZEMENİN ADI
9. Üflemeli enjektör Enjektör ; püstül,iğne,silikon tıkaç halinde takım olmalıdır. 3 ml solüsyon kapasitesinde olmalı ve diziem çizelgeleri ile gösterilmelidir.Solusyon kısmı ve hava kısmı aynı malzemeden olup birleşme noktası lazer kaynakla yapıştırılmalı kesinlikle hava ve sıvı kaçırmamalıdır. İğne 1,20 mm çapta, tam sivri, kapalı uçlu iğne olmalıdır. İlaç boşaltılan delik yanda olup takılan silikon tıkaç kolay kayabilme özellikte olmalıdır. Enjektörün arka kısmındaki hava tıkacı silikondan ve esnek olmalı kesinlikle havayı kaçırmamalıdır. Püstül enjektörün arkasından kendiliğinden düşmeyen, ağırlık oluşturmayan, sıkışmayan hassasiyette, dış ortamda olduğu yeri belirten canlı turuncu renkte polyesterden yapılmış olmalıdır.
Firmalar yukarıda belirtilen tüm malzemelerden birer adet numuneleri ihale teklifi vermeden önce Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Yakacık Hizmet Birimindeki teknik personele sunacaklar ve ayrıca ihale saatinden önce Yukarı Mahalle, Belediye Caddesi, No.6'da bulunan Kartal Belediye Başkanlığı binasının 1.katındaki ihale odasında ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. Firmalar teslim edecekleri numunelerin teknik şartnamedeki sıra numaralarını numunelerin üzerinde belirteceklerdir.
İstekliler tarafından sunulacak numuneler, Veteriner İşleri Müdürlüğünde bulunan ve ihaleden önce isteklilerce incelenen numuneler ile ihale konusu işin teknik şartnamesine uygunluğu bakımından ihale komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
Numune sunmayan eksik yada uygun olmayan numune teslim eden firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ VE İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR