ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

İlaç ve serum satın alınacaktır

ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00937335
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 29.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/36201
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
49 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2019 10:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 20.02.2019 - 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ KONFERANS SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR
KADIN DOĞUM HASTANESİ-ZONGULDAK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

49 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/36201
1-İdarenin
a) Adı : KADIN DOĞUM HASTANESİ-ZONGULDAK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : TEPEBASI MAH. DEGIRMENBASI SOK. NO:145 67040 RÜZGARLIMEŞE ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası : 3722682231 - 3722684002
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımı

a) Adı : 49 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı :49 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Mesai saatleri içinde Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Eczane Deposuna teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi :Hastanemiz Eczane deposuna ihtiyacımız doğrultusunda işin/malzemenin tamamı veya sözleşme süresi sonuna kadar peyderpey teslim edilecektir. Bu doğrultuda sipariş konusu malzemeler, Hastanemizin faks, posta veya mail ile yapılan siparişini takiben 10 (on) gün içerisinde teslim edilecektir. İşin bitiş tarihi 31.12.2019 tarihini geçmeyecektir.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşme imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :20.02.2019 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ KONFERANS SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1-İstekliler; Ecza deposu ise; Eczacılık Ruhsatının aslı veya noter onaylı sureti.
2-İmalatçı firma ise Sağlık Bakanlığından alınan İmalat İzin Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
3-İthalatçı firma ise; Sağlık Bakanlığından alına İthalat İzin belgesi aslı veya noter onaylı sureti sunulacaktır.
4-Ürünlerin ürün (Barkod) numaraları ve ticari isimleri teklif ile birlikte kalem sıra numarası belirtilerek liste halinde ve/veya Birim Fiyat Teklif Cetvelinde gösterecek
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Yerli Malı Teklif edilen ürünler için, teklif cetveli ekinde yerli malı belgeleri sunulacaktır. Yerli Malı Belgelerinin hangi kaleme ait olduğu ile belirtilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR