ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İlaç ve serum alınacaktır

ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875718
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

FIRAT 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNIŞIĞI 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/503170
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
44 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2018 13:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi / Cumhuriyet Mah. Korgeneral Hulusi Sayın Cad. No: 6 / A 23100 ELAZIĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

44 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI

ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

44 KALEM İLAÇ VE SERUM alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/503170

1-İdarenin

a) Adresi

:

Cumhuriyet Mah. Korgeneral Hulusi Sayın Cad. No: 6 23100 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ

b) Telefon ve faks numarası

:

4242189298 - 4242385152

c) Elektronik Posta Adresi

:

elazig@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

44 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AYNİYAT DEPOLARI

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben verilecek yazılı siparişlere istinaden en geç 15 (on beş) Takvim günü içerisinde peyder pey 14/12/2019 tarihine kadar idari ve teknik şartnamede belirtilen şartlar doğrultusunda teslim edilecektir. Yüklenici firmalar tarafından idarelere yapılacak ilaç ve serum teslimatları iş günü ve mesai saatleri içerisinde, hamaliye ve nakliye giderleri yükleniciye ait olarak yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi / Cumhuriyet Mah. Korgeneral Hulusi Sayın Cad. No: 6 / A 23100 ELAZIĞ

b) Tarihi ve saati

:

22.10.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler; Ecza Deposu ise, ''Ecza Deposu Ruhsatı'' aslı veya noter onaylı sureti, İmalatçı Firma ise Sağlık Bakanlığı'ndan alınan ''İmalat İzin Belgesi”nin aslı veya noter onaylı sureti, İthalatçı Firma ise Sağlık Bakanlığı'ndan alınan ''İthalat İzin Belgesi”nin aslı veya noter onaylı suretinin teklif zarfı ile birlikte sunmak zorundadır
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi / Cumhuriyet Mah. Korgeneral Hulusi Sayın Cad. No: 6 /A 23100 ELAZIĞ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi / Cumhuriyet Mah. Korgeneral Hulusi Sayın Cad. No: 6 / A 23100 ELAZIĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR